Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu

Podgorica, 11.jul 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava  za 2021. godinu.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja Ministarstva pravde i Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, nadležni Kolegijum u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i  senator Zoran Jelić - član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja  Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava  za 2021.godnu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava  za 2021. godinu, nije u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Revizijom je utvrđeno da Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava nije shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti u skladu sa planiranim i odobrenim sredstvima izvršilo plaćanje izdataka u ukupnom iznosu od  161.803,17€ i to po osnovu finansijske podrške vjerskim organizacijama u iznosu od 146.337,72€ i po osnovu prenosa  sredstva na žiro račun Sindikalne organizacije na ime pomoći zaposlenima u iznosu od 15.465,45€. Takođe, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava nije u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština izvršilo evidentiranje i plaćanje izdataka sa odgovarajućih pozicija u ukupnom  iznosu od 6.362,16€.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da  Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava    nije  finansijske transakcije i druge aktivnosti u svim materijalnim aspektima uskladio sa zakonima i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Revizijom su utvrđene neusklađenosti poslovanja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava    sa: Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o radu, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakonom o manjinskim pravima i slobodama, Zakonom o nevladinim organizacijama, Zakonom o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnikom o razvrstavanju materijalne i nematerijalne imovine po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Pravilnikom o bližim kriterijumima za korišćenje sredstva tekuće i stalne budžetske rezerve, Uputstvom o radu Državnog trezora i drugim aktima (ugovorima za finansiranje projekata).

Državna revizorska institucija je dala ukupno 39 preporuka Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava (1 preporuka na finansijsku reviziju i 38 preporuka na reviziju pravilnosti) kao i 5 preporuka drugom državnom organu.

Subjekti revizije su dužni da u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema Konačnog Izvještaja o reviziji  dostave Državnoj revizorskoj instituciji  Akcioni plan za realizaciju preporuka, a u roku od šest mjeseci,  Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji.

Zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje predmetne revizije, se saglasio da se konačni Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja  Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu, dostavi Odboru za ljudska prava i slobode i Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, na upoznavanje.

Zbog karaktera utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu, nadležni Kolegijum za vršenje predmetne revizije, se saglasio da se konačni Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja  Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu, shodno članu 3 Protokola o saradnji Vrhovnog državnog tužilaštva i Državne revizorske institucije, dostavi Vrhovnom državnom tužilaštvu, na ocjenu i mišljenje.

Zbog datih preporuka drugom organu, nadležni Kolegijum za vršenje predmetne revizije, se saglasio da se konačni Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu, dostavi Vladi Crne Gore,  Ministarstvu javne uprave i Ministarstvu finansija, na upoznavanje.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava  za 2021. godinu, sažetak Izvještaja i infografik su dostupni na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu

Sažetak izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu – Ministarstvo pravde

Odgovor na Izjašnjenje na preliminarni Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu – Ministarstvu pravde

Izjašnjenje na Preliminarni Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu – Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Odgovor na Izjašnjenje na preliminarni Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu – Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu - infografik