Baner

Zajednički sastanak DRI, Skupštine i SIGMA povodom prezentovanja Izvještaja SIGMA o ocjeni principa javne uprave u oblasti eksterne revizije

Podgorica, 21. jun 2022. godine – U Skupštini Crne Gore održan je sastanak povodom prezentovanja rezultata iz posljednjeg izvještaja SIGMA-e o ocjeni principa javne uprave u oblasti eksterne revizije, posebno dostignuća indikatora iz Principa javne uprave 16 u vezi sa odnosima Vrhovne revizorske institucije i Parlamenta i korišćenja izvještaja VRI od strane Parlamenta.

Sastanak je otvorila predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović koja je istakla da je zadovoljna jačanjem veza između Skupštine Crne Gore i DRI, kvalitetom i intenzitetom dosadašnje saradnje u pogledu jačanja budžetske kontrole i promovisanja principa odgovornosti, kao i dobrog rukovođenja javnim finansijama. G-đa Đurović je najavila da će Skupština u narednom periodu ubrzati procedure pri izboru petog člana  Senata DRI, kao i novog predsjednika, u cilju kompletiranja Senata i jačanja ove institucije.

Predsjednik Senata DRI dr Milan Dabović je istakao da je u tekućoj godini uprkos brojnim izazovima i preprekama ostvaren značajan napredak na ispunjavanju obaveza iz Protokola o saradnji Skupštine i DRI. „Osnaživanje dosadašnjeg partnerstva sa crnogorskim parlamentom jedno od pitanja koje jeste u fokusu djelovanja institucije“, naglasio je predsjednik Senata. Podsjetivši na neke od ostvarenih rezultata u prethodnom periodu, predsjednik Senata je najavio da će u cilju obezbjeđivanja veće transparentnosti i odgovornosti subjekata revizije, Skupština i DRI uložiti dodatne napore da izrade, uz podršku Vestminsterske fondacije za demokratiju, procedure za razmatranje pojedinačnih revizorskih izvještaja koje će, kako je ocijenio, dodati vrijednost raspravama skupštinskih odbora na kontrolnim i konsultativnim saslušanjima.

Senator Jelić je u svom izlaganju istakao da je DRI, radi pružanja podrške odborima u boljem razumijevanju nalaza iz izvještaja o reviziji započela praksu prezentovanja izvještaja DRI na sjednicama odbora i da je inicirala sastanke sa parlamentarnim odborima prilikom izrade godišnjeg plana revizije. U cilju povećanja otvorenosti i transparentnosti rada, kako navodi senator Jelić, DRI je pristupila razvoju novih komunikacionih alata i unaprijeđenju vizuelno prezentovanje rezultata DRI. DRI će uz podršku Vestminsterske fondacije za demokratiju izraditi obrasce za pripremu rezimea, koji će u najkraćim crtama prezentovati ključne nalaze i preporuke iz izvještaja o reviziji. DRI će unaprijediti funkcionalnost internet stranice, koja će uz podršku Evropske unije biti uskoro prezentovana javnosti. „U tom kontekstu, pored uvođenja novih formi prezentacije naših izvještaja o reviziji, naglasak je stavljen na uspostavljanju javnog registra revizorskih preporuka sa prikazom stepena realizacije preporuka u realnom vremenu sa pregledom izvještaja o reviziji po fazi revizije koje su u toku“ ističe senator Jelić.

Senator dr Branislav Radulović je apostrofirao ocjene iz Izvještaja EK o Crnoj Gori za 2021. godinu iz pregovaračkog poglavlja 32 i preporuke SIGMA-e iz Izvještaja o ocjeni principa javne uprave, posebno u pogledu redovnog podnošenja izvještaja o reviziji Skupštini Crne Gore i uspostavljanja efikasnog praćenja realizacije revizorskih preporuka. „Državna revizorska institucija je donijela odluku da sve izvještaje šalje Parlamentu i svih 38 izvještaja o reviziji se nalaze u Skupštini Crne Gore, a samo u ovoj godini za šest mjeseci dostavila je 12 izvještaja o reviziji, odnosno 4 revizije uspjeha, 1 IT reviziju, 5 finansijskih revizija i revizija pravilnosti i 2 kontrolne revizije, čime je povećana struktura, raznolikost vrsta revizije, posebno su povećane aktivnosti na reviziji uspjeha“, dodao je senator Radulović. On je posebno naglasio da je sa ovim DRI ispunila preporuku SIGMA-e u pogledu redovnog dostavljanja izvještaja o reviziji Skupštini Crne Gore. U skladu sa metodologijom za praćenje i kontrolu realizacije preporuka, za period od šest mjeseci, DRI je objavila 23 izvještaja o realizaciji preporuka i sprovela dvije kontrolne revizije. U cilju jačanja saradnje Vrhovne državne revizije i Parlamenta u dijelu kontrole i nadzora rada subjekata revizije održano je 9 kontrolnih i konsultativnih saslušanja na sjednicama Odbora povodom nalaza DRI.

Senator Nikola N. Kovačević je saopštio da je saradnja sa Skupštinom stagnirala u periodu ocjene SIGMA-e, međutim da ohrabruje činjenica što je Skupština nedavno održala nekoliko kontrolnih i konsultativnih saslušanja povodom izvještaja DRI o reviziji. On je posebno naglasio da i pored toga što je dat veliki broj negativnih mišljenja u izvještajima o reviziji kao reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu, reviziji Tužilaštva, potrošačke jedinice Sudstva, Ministarstva vanjskih poslova, Zavoda za zapošljavanje; Ministarstva rada i socijalnog staranja, Plantaža, kao i revizijama velikog broja lokalnih samouprava i političkih subjekata, nijesu organizovana kontrolna ni konsultativna saslušanja od strane skupštinskih odbora.

Na sastanku su u ime SIGMA-e govorili Bianca Breteche, zamjenica šefa Programa SIGMA i Martin Sinkler, ekspert SIGMA-e, kao i zamjenik šefa Misije u EU Delegaciji, Riccardo Serri.