Baner

Učešće DRI na sastanku o unapređenju odgovornog budžetiranja prema Romima i Egipćanima na lokalnom nivou

Podgorica, 13. jun 2022. godine - Senatori DRI Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić sa državnim revizorom – načelnikom u sektoru V Vladanom Perovićem su učestvovali na sastanku o unapređenju budžetiranja odgovornog prema Romima i Egipćanima na lokalnom nivou u organizaciji Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i Programske kancelarije Savjeta Evrope – programa ROMACTED, uz podršku Kancelarije za Integraciju Roma Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) u Podgorici.


Senator Nikola Kovačević je predstavio ključne nalaze iz izvršenih revizija iz domena subjekata u čijoj je nadležnosti podrška aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, kao i finansiranje i sprovođenje projekata ili programa čiji su nosioci između ostalih bili i predstavnici Roma i Egipćana ili su isti sprovođeni iz oblasti zaštite prava Roma i Egipćana. On je između ostalog istakao da je prethodne godine u sklopu revizije godišnjih finansijskih izvještaja nacionalnih savjeta za 2020. godinu,  obuhvaćen i Romski nacionalni savjet, u kojoj je nadležni kolegijum dao negativno mišljenje na finansijsku reviziju i na reviziju pravilnosti poslovanja.


„Državna revizorska institucija prilikom revizije budžeta lokalnih samouprava nije nailazila na konkretne projekte predviđene budžetom lokalnih samouprava na temu odgovorno budžetiranje prema Romima i Egipćanima. Međutim, kroz kontrolu određenih budžetskih pozicija, najčešće Transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, Državna revizorska institucija je nailazila na isplate koje su se dijelom odnosile i na poboljšanje materijalnog položaja Roma i Egipćana“, naveo je senator Jelić. Senator Jelić je istakao da će Državna revizorska institucija u slučaju da opštine u svojim budžetima uključe projekte na temu: „Odgovorno budžetiranje prema Romima i Egipćanima“ vršiti kontrolu planiranja, načina trošenja i izvještavanja o rezultatima tih projekata. Državna revizorska institucija takođe ima mogućnost da u narednom periodu planira reviziju uspjeha nekog od projekata na temu odgovornog budžetiranja prema Romima i Egipćanima na lokalnom nivou, imajući u vidu da je sektor koji se bavi revizijama jedinica lokalne samouprave otpočeo sa vršenjem revizije uspjeha. Državni revizor – načelnik u sektoru V Vladan Perović je upoznao sve prisutne sa nalazima iz tematske revizije o naplati i evidenciji sopstvenih prihoda u lokalnim samouprava.


Predstavnici DRI su posebno apostrofirali značaj unapređenja postojećeg stanja i položaja romske i egipćanske zajednice i podsticanja koncepta odgovornog budžetiranja prema Romima na državnom i lokalnom nivou.

Budžetiranje odgovorno prema Romima je pristup budžetiranju koji uključuje potrebe i prioritete romskih zajednica u procese donošenja odluka o raspodjeli budžeta, prema smjernicama za budžetiranje odgovorno prema Romima. Smjernice su proizašle iz rada Međuvladine radne grupe za budžetiranje odgovornog za Rome uz podršku Savjeta za regionalnu saradnju - akcionog tima za integraciju Roma, uz učešće ministarstava finansija i nacionalnih kontakt tačaka za Rome i službeno su usvojene na Samitu lidera zapadnog Balkana u Sofiji u novembru 2020.