Baner

Organizovati više kontrolnih saslušanja na matičnim skupštinskim odborima povodom negativnih izvještaja o reviziji DRI

Podgorica, 10. jun 2022. godine - Senator Nikola N. Kovačević i državna revizorka – načelnica u sektoru IV Zorica Knežević su učestvovali na 23. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode, na kojoj se između ostalog razmatrao Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2021. godinu sa Konačnim izvještajem Državne revizorske institucije o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu.Senator Državne revizorske institucije Nikola N. Kovačević je predstavio najbitnije nalaze iz Konačnog izvještaja Državne revizorske institucije o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu. „Revizija je planirana na zahtjev predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode od marta 2021. godine. Iako je DRI utvrdila Godišnji plan revizija za 2021. godinu, željeli smo da ispoštujemo zahtjev predsjednika i članova Odbora i na sljedećoj sjednici Odbora smo dali obećanje da u slučaju ako nam dozvoli stanje sa korona virusom da ćemo kad završimo revizije planirane Godišnjim planom pristupiti i reviziji Nacionalnih savjeta i Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava“, izjavio je senator Kovačević.

Revizijom Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu utvrđen je značajan broj nepravilnosti, što je rezultiralo davanjem negativnog mišljenja i na finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti. Revizijom pravilnosti su utvrđene neusklađenosti poslovanja Fonda sa: Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o radu, Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakonom o manjinskim pravima i slobodama i podzakonskim aktima. Senator Kovačević je posebno naglasio velike nepravilnosti koje su utvrđene kod finansiranja projekata. Izvještaj o reviziji Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava sadrži 43 konstatacije i 51 preporuku subjektu revizije i dvije preporuke drugom državnom organu - tadašnjem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Senator Kovačević je podsjetio predsjednika i članove Odbora da je DRI dostavila Odboru za ljudska prava i slobode Izvještaj o reviziji Nacionalnih savjeta za 2020. „Očekivali smo više kontrolnih saslušanja povodom negativnih mišljenja DRI što nam ukazuju i predstavnici međunarodnih institucija (SIGMA, Evropska komisija, Savjet Evrope). Poslanici iz matičnih odbora i javnost bi se upoznali sa izvještajima DRI iako DRI uredno dostavlja sve izvještaje o reviziji matičnim odborima i Skupštini“, naglasio je senator Kovačevića. Senator Kovačević je podsjetio da je Sektor DRI kojim rukovodi prije dvije godine dao negativno mišljenje potrošačkoj jedinici Sudstvu, prošle godine Tužilaštvu i mišljenja je da je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu trebao da održi kontrolno saslušanje.

„DRI će i u narednom periodu “imati sluha” za predloge revizija dostavljene od strane Odbora, s tim što bi iste trebalo dostaviti do oktobra jer DRI utvrđuje do kraja tekuće godine godišnji plan revizije, zaključio je senator Kovačević.


Odbor je donio Zaključak, da planom aktivnosti za 2022. godinu, utvrdi kontrolno saslušanje predstavnika nadležnih subjekata - Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i Ministarstva ljudskih i manjinskih prava o realizaciji preporuka sadržanih u Konačnom izvještaju Državne revizorske institucije o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu. Na sjednicu Odbora, planiranu početkom jula 2022. godine, biće pozvani i predstavnici Državne revizorske institucije, Ministarstva finansija, Uprave prihoda i carina i Vrhovnog državnog tužilaštva.