Baner

Prioritet rješavanje nedostajućih poslovnih prostora za rad Vrhovne državne revizije

Podgorica, 08. jun 2022. godine - Na poziv Državne revizorske institucije, predsjednik Senata sa senatorima i sekretarkom Institucije je danas održao sastanak sa ministrom finansija mr Aleksandrom Damjanovićem i sekretarkom Ministarstva finansija Anom Raičević.

Na sastanku se razgovaralo o tekućim aktivnostima na reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2021. godinu, stanju u lokalnim samoupravama i preduzećima u državnom vlasništvu, finansiranju političkih subjekata, kao i nedostatku adekvatnih prostornih uslova za rad vrhovne državne revizije i potrebi uspostavljanja realnih limita za budžet DRI za 2023. godinu.


Senat DRI je upoznao ministra finansija sa određenim problemima uočenim tokom sprovođenja revizije Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2021. godinu. Sagovornici su se složili da će predmetna revizija za ovu godinu biti složenija imajući u vidu mnogobrojne sistemske promjene u 2021. godini. Ministar finansija je istakao da će izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2021. godinu dati realni presjek stanja javnih finansija u Crnoj Gori.

Državna revizorska institucija ni nakon 15 godina rada nema riješeno pitanje poslovnog prostora i usljed požara, koji je nedavno izbio u prostorijama DRI, onesposobljeno je normalno funkcionisanje i rad u DRI. U cilju rješavanja navedenog problema, komunikacija sa Upravom za katastar i državnu imovinu biće odmah uspostavljena kako bi se pronašlo najprikladnije rješenje za rad DRI. Ministar finansija je naglasio da će se pružiti puna podrška DRI u obezbjeđivanju dodatnih budžetskih sredstava i posebno je istakao potrebu utvrđivanja realnih potreba za rad DRI u narednom periodu kako bi se uspostavili realni limiti za 2023. godinu.


Državna revizorska institucija je u prethodnom periodu kroz revizije jedinica lokalnih samouprava i preduzeća utvrdila veliki broj značajnih nepravilnosti posebno u pogledu evidentiranja, kontrole i naplate sopstvenih prihoda kod jedinica lokalnih samouprava, dostave poreskih rješenja i prinudne naplate poreskih potraživanja koje opštine imaju prema poreskim obveznicima.

U kontekstu revizije godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata, konstatovano je da je napravljen određen pomak u radu političkih subjekata, međutim i dalje postoji veliki broj subjekata koji dobijaju negativna mišljenja. Na sastanku je ocijenjeno da se tokom izmjena Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja treba predvidjeti administrativne mjere za one političke subjekte kojima DRI više puta izreče negativno mišljenje na godišnje finansijske izvještaje.

Pored navedenog, na sastanku se takođe razgovaralo o Predlogu zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci, koji je dostavljen DRI na stručno mišljenje sa stanovišta fiskalnih i potencijalnih sistemskih rizika.