Baner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2020. godinu

Podgorica, 01.jun 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2020. godinu.

Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2020.godinu i sačinila Konačni izvještaj o reviziji u kojem je subjektu revizije dato 9 preporuka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i jedna preporuka drugom državnom organu.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i predsjednik senata dr Milan Dabović - član Kolegijuma, zaključio je da je Socijaldemokratska partija Crne Gore u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI realizovala veći broj preporuka (6 od 9), dok je jedna preporuka djelimično realizovana, a za dvije preporuke državna revizorka se nije mogla uvjeriti u status. Zaključak Kolegijuma je da Socijaldemokratska partija Crne Gore za djelimično realizovanu preporuku i preporuke za koje se državni revizor nije mogao uvjeriti u status dostavi dodatnu dokumentaciju, dokaze i obrazloženja i novi Izvještaj o realizaciji preporuka za sve preporuke.

Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će dostaviti skupštinskom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2020. godinu i infografik  su objavljeni na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2020. godinu

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2020. godinu (infografik)