Baner

Konsultativno saslušanje povodom Izvještaja DRI o reviziji uspjeha „Efikasnost upravljanja sredstvima donacija za suzbijanje koronavirusa“

Podgorica, 31.maj 2022.godine - Senator dr Branislav Radulović i državni revizor - načelnik u sektoru II Blažo Savković su učestvovali na 31. sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje na kojoj je održano konsultativno saslušanje povodom izvještaja DRI o reviziji uspjeha „Efikasnost upravljanja sredstvima donacija za suzbijanje koronavirusa“.

Senator dr Branislav Radulović je prezentovao ključne nalaze iz Izvještaja DRI o reviziji uspjeha „Efikasnost upravljanja sredstvima donacija za suzbijanje koronavirusa“, koja je rađena u saradnji sa Nacionalnom kancelarijom za reviziju Švedske.


Predmetnom revizijom, kojom je obuhvaćeno pet subjekata revizije su revidirana novčana sredstva iz donacija fizičkih i pravnih lica koja su uplaćena na posebni žiro račun: "Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolest za period od datuma osnivanja NKT, odnosno februara 2020. godine do posljednjeg odliva sredstava sa računa, oktobra 2020. godine. Cilj revizije je bio da se pokaže u kojoj mjeri se efikasno raspolagalo sredstvima dobijenih donacijama radi ublaţavanja i suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zaraznih bolesti. Na račun "Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti" Vlade Crne Gore, u periodu mart - septembar 2020. godine, uplaćeno je 8,23 mil € donacija od strane fizičkih i pravnih lica. Iz prikupljenih sredstava, za realizaciju mjera za suzbijanje i ublažavanje posljedica korona virusa isplaćeno je 3,07 mil €, od kojih je iznos od 1,20 mil € prenesen na račun tri opšte bolnice. Dakle, od ukupno prikupljenih sredstava donacija utrošeno je 2 mil € ili 24%. Preostala sredstva donacija u iznosu od 1,07 mil € nalaze na računima opštih bolnica Berane, Nikšić i Bar; 5,16 mil € na računu Vlade Crne Gore kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica. Državna revizorska institucija je nakon sprovedenog postupka revizije uspjeha ocijenila da upravljanje sredstvima donacija za suzbijanje korona virusa nije bilo u dovoljnoj mjeri efikasno.

Tokom sjednice, senator DRI dr Branislav Radulović je izjavio da Ministarstvo zdravlja u prethodnoj strukturi nije dostavilo Akcioni plan za realizaciju preporuka DRI datih u predmetnom izvještaju, iako su imali obavezu da to učine do 1. aprila. Svi subjekti revizije obuhvaćeni predmetnom revizijom su dužni do 1. septembra izvijestiti DRI o realizaciji preporuka datih u predmetnoj reviziji. Senator DRI je posebno naglasio značaj Ministarstva finansija da kroz rebalans budžeta ili na drugi način definiše namjenu odnosno korisnika navedenih sredstava.


Senator DRI dr Branislav Radulović je istakao da današnja sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje predstavlja dobar primjer za jačanje saradnje Vrhovne državne revizije i Parlamenta posebno iz razloga što je u Pregovaračkom poglavlju 32 „Finansijski nadzor“ apostrofirana uloga Parlamenta u dijelu nadzora nad radom Vlade i ostalih subjekata koji raspolažu javnim sredstvima.

Državna revizorska institucija je odradila 5 revizija iz nadležnosti Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i to tri revizije uspjeha, 1 IT reviziju i 1 finansijsku reviziju, međutim do današnje sjednice Odbora isti nisu bili predmet razmatranja Odbora, izjavio je senator dr Branislav Radulović.

Državna revizorska institucija planira u tekućoj godini sprovesti dvije revizije uspjeha iz oblasti zdravstva i to – Uspješnost sprovođenja Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke i IT revizija „Efikasnost naručivanja elektronskih recepata za hronične bolesnike preko portala ezdravlje“.

Na kraju sjednice je zaključeno da današnja sjednica Odbora predstavlja dobar primjer da se kroz tematske sjednice Skupštine prati rad Državne revizorske institucije.