Banner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja “Građanskog pokreta URA” za 2020. godinu

Podgorica, 31.maj 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja “Građanskog pokreta URA” za 2020. godinu.

Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Građanskog pokreta „URA“ za 2020.godinu i sačinila Konačni izvještaj o reviziji u kojem je subjektu revizije dato 16 preporuka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i jedna preporuka drugom državnom organu.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i predsjednik senata dr Milan Dabović - član Kolegijuma zaključio je da je Građanski pokret „URA“ u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI realizovao veći broj preporuka (11 od 16), jedna preporuka nije realizovana, tri preporuke su djelimično realizovane, a za jednu preporuku državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke. Zaključak Kolegijuma je da Građanski pokret „URA“ za nerealizovanu, djelimično realizovane preporuke i preporuku za koju se državni revizor nije mogao uvjeriti u status dostavi dodatnu dokumentaciju, dokaze i obrazloženja i novi Izvještaj o realizaciji preporuka za sve preporuke.

Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će dostaviti skupštinskom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja “Građanskog pokreta URA” za 2020. godinu i infografik su objavljeni na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta "URA"  za 2020. godinu

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta "URA" za 2020. godinu (infografik)