Baner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020. godinu

Podgorica, 30.maj 2022.godine – Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020. godinu.

Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020.godinu i sačinila Konačni izvještaj o reviziji u kojem je subjektu revizije dato 20 preporuka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i jedna preporuka drugom državnom organu.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator Zoran Jelić - član Kolegijuma, zaključio je da je Bošnjačka stranka u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI realizovala veći broj preporuka (13 od 20), jedna preporuka nije realizovana, četiri preporuke su djelimično realizovane, a za dvije preporuke državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuka. Zaključak Kolegijuma je da Bošnjačka stranka za nerealizovanu, djelimično realizovane preporuke i preporuke za koje se državni revizor nije mogao uvjeriti u status dostavi dodatnu dokumentaciju, dokaze i obrazloženja i novi Izvještaj o realizaciji preporuka za sve preporuke.

Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će dostaviti skupštinskom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020. godinu i infografik su objavljeni na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke  za 2020. godinu

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020. godinu (infografik)