Banner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača “Tivatska akcija” za 2020. godinu

Podgorica, 27.maj 2022.godine – Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača “Tivatska akcija” za 2020. godinu.

Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Grupe birača “Tivatska akcija“ za 2020.godinu i sačinila Konačni izvještaj o reviziji u kojem je subjektu revizije dato 11 preporuka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i jedna preporuka drugom državnom organu.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator Zoran Jelić - član Kolegijuma, zaključio je da je Grupa birača “Tivatska akcija“ u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI realizovala manji broj preporuka (4 od 11), jedna preporuka nije realizovana, dvije preporuke su djelimično realizovane, a za četiri preporuke državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke. Zaključak Kolegijuma je da Grupa birača “Tivatska akcija“ za nerealizovanu, djelimično realizovane preporuke i preporuke za koje se državni revizor nije mogao uvjeriti u status  dostavi dodatnu dokumentaciju, dokaze i obrazloženja i novi Izvještaj o realizaciji preporuka za sve preporuke.

Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će dostaviti skupštinskom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača “Tivatska akcija” za 2020. godinu i infografik su objavljeni na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja grupe birača “Tivatska akcija” za 2020. godinu

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja grupe birača “Tivatska akcija” za 2020. godinu (infografik)