Banner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji pravilnosti JPU „ĐINA VRBICA“ raspolaganje sopstvenim prihodima i javne nabavke

Podgorica 25.maj 2022.godine – Državna revizorska institucije je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji pravilnosti JPU „ĐINA VRBICA“ raspolaganje sopstvenim prihodima i javne nabavke.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma) zaključio je da je JPU „Đina Vrbica“ u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI sprovela aktivnosti na realizaciji datih preporuka i  za najveći broj preporuka ocijenio da su realizovane. Shodno tome,  i činjenici da dalja realizacija preostalih preporuka u najvećoj mjeri zavisi od resornog Ministarstva, nadležni Kolegijum DRI je zaključio da nije potrebno dalje pratiti proces realizacije preporuka kod subjekta revizije JPU „Đina Vrbica“.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka  datih u Izvještaju o reviziji pravilnosti JPU „ĐINA VRBICA“ raspolaganje sopstvenim prihodima i javne nabavke je dostupan na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji pravilnosti JPU „Đina Vrbica“ - raspolaganje sopstvenim prihodima i javne nabavke