Baner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2020. godinu

Podgorica, 20.maj 2022.godine – Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka Iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2020. godinu.

Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2020.godinu i sačinila Konačni izvještaj o reviziji u kojem je subjektu revizije dato 10 preporuka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i jedna preporuka drugom državnom organu.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator Zoran Jelić - član Kolegijuma, zaključio je da je Demokratska partija u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI realizovala 1 (jednu) od ukupno 10 datih preporuka DRI, dok se za veći broj preporuka, na osnovu izjašnjenja subjekta revizije, državni revizor nije mogao uvjeriti u status ili je ocijenio da su preporuke djelimično realizovane ili u fazi realizacije, dok dvije preporuke nijesu realizovane. Zaključak Kolegijuma je da državni revizor izvrši dodatnu kontrolu preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Demokrtaske partije za 2020. godinu, sačini zapisnik i izvijesti nadležni Kolegijum.

Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će dostaviti skupštinskom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2020. godinu i infografik su dostupni na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2020. godinu

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2020. godinu (infografik)