Baner

Objavljen Izvještaj o kontrolnoj reviziji „Efikasnost realizacije preporuka DRI datih u reviziji uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara“

Podgorica, 19. maj 2022. godine - Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu efikasnosti realizacije preporuka datih u reviziji uspjeha “Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara”.

Cilj kontrolne revizije je provjera aktivnosti i sprovedenih radnji subjekata revizije na realizaciji datih preporuka, odnosno ocjena u kojoj mjeri su realizovane preporuke i da li su identifikovane nepravilnosti otklonjene.

Konačnim Izvještajem o reviziji uspjeha “Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara”, date su preporuke sledećim subjektima revizije: Ministarstvu unutrašnjih poslova (Direktorat za vanredne situacije); Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore; Ministarstvou održivog razvoja i turizma; Upravi za šume; Lokalnim samoupravama (Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorica i Opština Nikšić, Berane i Pljevlja),Vladi Crne Gore - Koordinacionom timu za zaštitu i spašavanje.

Aktivnosti koje su subjekti revizije preduzeli u cilju realizacije preporuka  nijesu sveobuhvatne i postignuti napredak je ograničen, te je potrebno dalje nastaviti sa aktivnostima koje će direktno uticati na bolju zaštitu šuma od požara. Shodno navedenom, DRI ocjenjuje da Crna Gora još uvijek nema uspostavljen dovoljno efikasan sistem zaštite od šumskih požara.

U cilju poboljšanja efikasnosti sprovođenja mjera zaštite šuma od požara, subjektima revizije DRI je dala 42 preporuke (69 preporuka - S obzirom da je devet preporuka dato Jedinicama lokalne samouprave, a uzorkom su obuhvaćene četiri opštine, kontrolnom revizijom je kod opština je izvršen pregled 36 preporuka), od kojih je: 11 preporuka realizovano; 18 preporuka djelimično realizovano; 17 preporuka je u fazi realizacije i 23 preporuke nijesu realizovane.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma) ocijenio je da realizacija preporuka datih u Izvještaju o reviziji uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara”,  u periodu od objavljivanja Izvještaja DRI  nije bila dovoljno efikasna, i shodno tome  potrebno je da subjekti revizije inteziviraju aktivnosti na realizaciji preporuka i dostave DRI, u roku od 9 mjeseci, novi izvještaj o realizaciji preporuka. Sa utvrđenim činjeničnim stanjem DRI će kroz upućivanje Konačnog izvještaja o kontrolnoj reviziji, upoznati i nadležni odbor Skupštine Crne Gore, Vladu CG i Zajednicu opština CG.

Konačan Izvještaj o kontrolnoj reviziji „Efikasnost realizacije preporuka DRI datih u reviziji uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine  u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Efikasnost realizacije preporuka izdatih u reviziji uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara“