Banner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača “Arsenal za Tivat“ za 2020. godinu

Podgorica, 18.maj 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Grupe birača “Arsenal za Tivat“ za 2020. godinu

Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Grupe birača “Arsenal za Tivat“ za 2020.godinu i sačinila Konačni izvještaj o u kojem je subjektu revizije dato 7 preporuka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i tri preporuke drugom državnom organu.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator dr Branislav Radulović - član Kolegijuma, zaključio je da je Grupa birača “Arsenal za Tivat“ u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI realizovala veći broj preporuka  (4 od 7) jedna preporuka nije realizovana, jedna preporuka je djelimično realizovana, a za jednu preporuku državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke). Zaključak Kolegijuma je da Grupa birača “Arsenal za Tivat“ za nerealizovanu i djelimično realizovanu preporuku i preporuku za koju se državni revizor nije mogao uvjeriti u status dostavi dodatnu dokumentaciju, dokaze i obrazloženja i novi Izvještaj o realizaciji preporuka za sve preporuke.

Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će dostaviti skupštinskom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Grupe birača “Arsenal za Tivat“ za 2020. godinu kao i infografik su dostupni na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača „Arsenal za Tivat“ za 2020. godinu

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije Grupe birača „Arsenal za Tivat“ za 2020. godinu (infografik)