Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu

Podgorica, 05.maj 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu i usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima i drugim aktima.

Nakon sprovedenih radnji državnih revizora i podnijetih zapisnika, nadležni Kolegijum u sastavu Zoran Jelić, član Senata - rukovodilac Kolegijuma i dr Milan Dabović, predsjednik Senata – član Kolegijuma  izražava uslovno  mišljenje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom Godišneg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu, utvrđeno je da su finansijski izvještaji pripremljeni u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja, ali da nalazi revizije ukazuju na nesaglasna postupanja subjekta revizije sa zakonskim i podzakonskim aktima i propisima navedenim u kriterijumima za vršenje ove revizije.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da Ministarstvo ekonomije nije finansijske transakcije i poslovne aktivnosti u svim materijalnim aspektima uskladila sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o državnoj imovini, Uredbom o načinu vodjenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, Uputstvom o radu Državnog trezora, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica te Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o koncesijama, Programom Vlade Crne Gore za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu, Zakona o državnoj revizorskoj instituciji, Zakona o javnim nabakama, Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave te Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžeta opština  i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

Subjekat revizije je dužan da isključivo vrši poslove iz svoje nadležnosti shodno Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave, a poslove iz nadležnosti socijalne i dječije zaštite obavljaju druge nadležne institucije.

Na osnovu člana 15 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže:

•           da se sa sadržajem Izvještaja upozna potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar kapitalnih investicija radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti radi jačanja odgovornosti upravljanja javnim finansijama i pravnim procedura u radu Ministarstva;

•           da se sa sadržajem Izvještaja upozna Ministarstvo ekonomskog razvoja i resorni ministar radi radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti u korist jačanja odgovornosti upravljanja javnim finansijama i zakonskim procedurama u Ministarstvu ekonomskog razvoja;

•           da se sa sadržajem Izvještaja o reviziji Ministarstva ekonomije za 2020 godinu upozna predsjednik Vlade Crne Gore

•           da se sa sadržajem Izvještaja o reviziji Ministarstva ekonomije za 2020 godinu upozna i predsjednica Skupštine Crne Gore

•           da se sa sadržajem Izvještaja o reviziji Ministarstva ekonomije za 2020 godinu upozna Odbor za ekonomiju, budžet I finansije Skupštine Crne Gore

•           da Ministarstvo ekonomskog razvoja i Ministarstvo kapitalnih investicija u roku od 30 dana (04.06.2022. godine) dostave DRI plan aktivnosti za realizaciju datih preporuka koji treba da sadrži mjere, nosioce aktivnosti i rokove. Ministarstva će u roku od 6 (šest) mjeseci (04.11.2022. godine) dostaviti Državnoj revizorskoj instituciji Izvještaj o sprovedenim radnjama po izrađenim I dostavljenim preporukama.

•           Ministarstvo ekonomskog razvoja i Ministarstvo kapitalnih investicija su odgovorni za implementaciju preporuka DRI .  DRI će radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i sprečavanja njihovog ponavljanja izvršiti provjeru dostavljenog izvještaja ministarstava o sprovedenim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu i infografik su dostupni na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu - infografik