Baner

Saopštenje za javnost

Rukovodilac kolegijuma DRI nadležan za reviziju Rektorata Univerziteta Crne Gore dr Branislav Radulović zakazaće za utorak 29 mart 2022 godine sjednicu kolegijuma na kojoj će se revizorski tim upoznati sa medijskim navodima iz današneg saopštenja Rektora Univerziteta Crne Gore.

Razlog sazivanja sjednice nadležnog kolegijuma DRI je između ostalog i u činjenici da je subjekt revizije, mimo dosadašnje prakse i pravila postupanja koja se odnose i na ovaj i svaki drugi subjekt revizije, javno polemisao sa dodjeljenim statusom za predmetnu preporuku.

Podsjećamo da je subjektu revizije naloženo da u roku od 30 dana dostavi dodatnu dokumentaciju vezanu za realizaciju predmetne preporuke iz nalaza DRI o kontroli realizacija preporuka, koja se odnosi na „obavezu Rektorata da unutrašnjim revizorima obezbjedi, u skladu sa čl. 33 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, pravo na neometan pristup informacijama i dokumentaciji“.

Polazeći od činjenice da se subjekt revizije, mimo standarda funkcionisanja revizije u postupku kontrole preporuka, opredjelio da prvo  javno obrazlaže svoje stavove, DRI neće napraviti istu grešku, već kako to je i utvrđenom metodološkim pravilima za kontrolu preporuka sve navode razmotriti, kao i do sada, iskuljučivo u okviru postupanja i nadležnosti neposredno nadležnog revizorskog kolegijuma.

Stoga,  za ovu priliku samo podsjećamo javnost da je neposredno nadležni revizor utvrdio da se u slučaju preporuke 2.3. na bazi dostavljene dokumentacije od strane subjekta revizije – Univerziteta Crne Gore „nije mogao uvjeriti u status realizacije preporuke“  i stoga je nadležni kolegijum DRI 22.03. naložio da se „subjektu revizije zatraži dodatna dokumentacija, dokazi i obrazloženja“.