Baner

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja realizovalo preporuku iz revizije političkih subjekata vezano za izvještavanje o finansiranju rada ženske organizacije

Podgorica, 23. mart 2022. godine -  Senat DRI se upoznao sa dopisom Ministarstva finansija i socijalnog staranja od 10. marta t.g, kojim obavještava Instituciju da je Ministarstvo realizovalo preporuku povodom revizije Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja političkih subjekata, a koja se odnosi na izrađeni Pravilnik o obrascu godišnjeg izvještaja o prihodima, imovini i rashodima političkog subjekta. 

Pravilnikom o obrascu godišnjeg izvještaja o prihodima, imovini i rashodima političkog subjekta je integrisana forma posebnog izvještaja o načinu i namjeni utroška sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija.

Državna revizorska institucija je kroz revizije političkih subjekata utvrdila da godišnji konsolidovani finansijski izvještaj političkih subjekata ne sadrži poseban Izvještaj o načinu i namjeni utroška sredstava za finansiranje rada ženske organizacije, kako je to predviđeno odredbama člana 14 stav 9 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. U skladu sa tim, DRI je dala preporuku Ministarstvu finansija i socijalnog staranja da podzakonskim aktom utvrdi formu posebnog izvještaja o načinu i namjeni utroška sredstava ženske organizacije političkog subjekta u cilju jednoobraznog načina izvještavanja.

Dopis Ministarstva finansija i socijalnog staranja povodom realizacije preporuke vezano za izvještavanje o finansiranju rada ženske organizacije je integralno objavljen na internet stranici DRI.

Dopis Ministarstva finansija i socijalnog staranja povodom realizacije preporuke vezano za izvještavanje o finansiranju rada ženske organizacije