Baner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Rektorata UCG za 2020. godinu

Podgorica, 22.mart 2022.godine -  Državna revizorska institucije je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Rektorata UCG za 2020. godinu

Rektorat je blagovremeno dostavio DRI Akcioni plan  i Izvještaj o realizaciji preporuka. U izvještaju koji je dostavio, Rektorat  je ocijenio da je od ukupno pet datih preporuka realizovano svih pet.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i g. Zoran Jelić (član Kolegijuma)  je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i dokumentacije subjekta revizije i ocjene državnog revizora, zaključio da je Rektorat UCG u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI realizovao najveći broj preporuka (4 od 5), dok se za jednu preporuku državni revizor revizor nije mogao uvjeriti u status, pa je naloženo državnom revizoru da u roku od 30 dana od subjekta revizije zatraži dodatnu dokumentaciju.

Nadležni Kolegijum DRI skreće pažnju na činjenice koje su utvrđene prilikom provjere statusa realizacije preporuke broj 2.3, koje ukazuju da postoji rizik da služba unutrašnje revizije u toku 2021. godine nije funkcionisala nezavisno u smislu člana 30 Zakona  o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Rektorata UCG za 2020.godinu je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Rektorata Univerziteta Crne Gore za 2020. godinu