Banner

Objavljen Izvještaj Kontrolne revizije Opštine Plav

Podgorica, 22.februar 2022.godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolnu reviziju realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plav za 2018. godinu.

Državna revizorska institucija je prilikom revizije Završnog računa budžeta Opštine Plav za 2018. godinu izradila ukupno 22 preporuke. Kontrolnom revizijom je utvrđeno da je od 22 preporuke koje su date Opštini: 11 preporuka realizovano, 4 preporuke nijesu realizovane, 6 preporuke su djelimično realizovane, dok je 1 preporuka u fazi realizacije.

Kontrolnom revizijom je utvrđeno da i dalje postoje značajni nedostaci kod: preduzimanja mjera prinudne naplate prema neurednim obveznicima; primjene Zakona državnim službenicima i namještenicima u dijelu ispunjavanja uslova prilikom zapošljavanja koji su određeni Zakonom i aktom o sistematizaciji; Zakon o lokalnoj samoupravi (određivanje vršioca dužnosti); primjene Zakona o državnoj imovini kod evidencije državne imovine i primjene Zakona o javnim nabavkama u dijelu koji se odnosi na evidenciju javnih nabavki i izvještavanje.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu: Zoran Jelić (Senator - rukovodilac Kolegijuma) i Nikola N. Kovačević (Senator - član Kolegijuma) utvrdio je da obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže da se sa sadržajem Izvještaja upozna: Skupština Opštine Plav radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti; Vlada,  Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstvo javne uprave i digitalnog razvoja kao organi koji vrše nadzor nad radom Opštine kao i Zajednica Opština Crne Gore. Izvještaj DRI  će se dostaviti Odboru za ekonomiju, budžet i finansije Skupštine Crne Gore.

Opština Plav je dužna da u roku od šest mjeseci izvrši realizaciju djelimično realizovanih preporuka i preporuka koje nijesu realizovane i da u zadatom roku izvijesti Državnu revizorsku instituciju o stepenu realizacije istih.

Konačan Izvještaj o kontrolnoj reviziji Opštine Plav  kao i infografik su objavljeni na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o Kontrolnoj reviziji Opštine Plav

Realizacija preporuka iz Izvještaja o kontrolnoj reviziji Opštine Plav