Banner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji „Efikasnost mehanizma regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori“

Podgorica, 16. februar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji „Efikasnost mehanizma regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori“.

Izvještajem o reviziji uspjeha su bili obuhvaćeni Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; Agencija za zaštitu životne sredine; Zavod za hidrometeorologij u i seizmologiju; Centar za ekotoksikološka ispitivanja kao i lokalne samouprave – Glavni grad Podgorica, Opština Nikšić, Opština Pljevlja i Opština Bijelo Polje.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Agencija za zaštitu životne sredine su dostavili DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka, međutim u izvještajima nije ocijenjen stepen realizacije preporuka. Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i dokumentacije Ministarstva i ocjene državnog revizora, zaključio da se za jednu preporuku ne može uvjeriti u status realizacije preporuke, dok su tri preporuke u fazi realizacije. Na osnovu dostavljenog Izvještaja i dokumentacije Agencije i ocjene državnog revizora, nadležni Kolegijum je zaključio da jedna preporuka nije realizovana dok su šest preporuka u fazi realizacije.

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je dostavio DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. U izvještaju koji je dostavio, Zavod je ocijenio da je realizovao dio aktivnosti koje je planirao da izvrši u cilju realizacije preporuka. Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i dokumentacije Zavoda i ocjene državnog revizora, zaključio da su dvije preporuke  u fazi realizacije.

Glavni grad je dostavio DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka, u kojem je ocijenio da jedna preporuka nije primjenjiva, jedna nije realizovana, dvije su u fazi realizacije i status jedne preporuke nije ocijenio. Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i dokumentacije Glavnog grada i ocjene državnog revizora, zaključio da je jedna preporuka realizovana, tri preporuke su u fazi realizacije i za jednu preporuku se ne može uvjeriti u status realizacije.

Opština Nikšić i Opština Pljevlja su dostavile DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka, međutim u izvještajima koji su dostavljeni nije ocijenjen status realizacije preporuka. Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i dokumentacije Opštine Nikšić i ocjene državnog revizora, zaključio da su tri preporuke u fazi realizacije, dvije preporuke nijesu realizovane i za dvije preporuke se ne može uvjeriti u status realizacije. Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i dokumentacije Opštine Pljevlja i ocjene državnog revizora, zaključio da je jedna preporuka realizovana, dvije preporuke  su u fazi realizacije, jedna preporuka nije realizovana i za dvije preporuke se ne može uvjeriti u status realizacije.

Opština Bijelo Polje je dostavila DRI Akcioni plan, ali nije dostavila Izvještaj o realizaciji preporuka. Subjekt revizije je dužan da, u roku od 15 dana, dostavi Izvještaj o realizaciji preporuka. U slučaju nedostavljanja istog u ostavljenom roku biće podnijet, u skladu sa čl. 52 i 53 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Nadležni Kolegijum DRI, u sastavu: dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma), zaključio je da subjekti revizije nijesu u najvećem broju realizovali preporuke DRI ili se državni revizor nije mogao uvjeriti u status preporuke na osnovu izjašnjenja subjekata revizije. Shodno Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka DRI, subjekti revizije su dužni da za nerealizovane preporuke i preporuke za koje se državni revizor nije mogao uvjeriti u status dodatno izvijeste DRI u utvrđenom roku od 30 dana i da do 03.10.2022. godine za sve preporuke DRI dostave nove Izvještaje o realizaciji preporuka.

Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će se dostaviti Skupštinskom Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje.

Izvještaj  o realizaciji preporuka datih u reviziji uspjeha "Efikasnost mehanizma regulacije praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori"