Banner

Objavljen Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020.godinu

Podgorica, 20.januar 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, nadležni Kolegijum u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i  senator Zoran Jelić - član Kolegijuma, izražava negativno mišljenje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja  Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020.godnu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Fond nije shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština izvršio plaćanje izdataka sa odgovarajućih pozicija u ukupnom  iznosu od 20.429,84€, dok je plaćanje izdataka  u ukupnom  iznosu od 13.294,70€ izvršio na osnovu nepotpune i neadekvatne dokumentacije (izdataka za gorivo u iznosu od 4.050,00€, izdataka za reprezentaciju u  iznosu od 1.246,70€ i izdataka  po osnovu novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 7.998,00€).  Fond je korisnicima sredstava za finansiranje projekata vršio plaćanje narednih tranši iako isti shodno ugovoru o finansiranju projekata nijesu pravdali prethodno dobijena sredstva. Takođe, utvrđeno je da korisnici sredstava za finansiranje uzorkom odabranih projekata, nijesu dostavili dokumentaciju za pravdanje sredstava u iznosu od 95.844,74€, dok su sredstva u iznosu od 191.997,48€ pravdali neadekvatnom ili nepotpunom dokumentacijom.

Revizijom pravilnosti su utvrđene neusklađenosti poslovanja Fonda sa: Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o radu, Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakonom o manjinskim pravima i slobodama, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Uredbom o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore, Pravilnikom o načinu vrednovanja projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Pravilnikom o razvrstavanju materijalne i nematerijalne imovine po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, Uputstvom o radu Državnog trezora, Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini, Uputstvom o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja, Statutom Fonda i drugim aktima (Ugovorima za finansiranje projekata).

Državna revizorska institucija je dala ukupno 51 preporuku Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, dok su 2 preporuke date Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava. Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinska prava se preporučuje da izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vrednovanja projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava utvrdi minimalan broj bodova shodno kojim podnosiocu projekta mogu biti odobrena sredstva po javnom konkursu, kao i da utvrdi parametre na osnovu kojih Komisija treba da dodjeljuje bodove po kriterijumima, u cilju preciznijeg i transparentnijeg vrednovanja. DRI takođe preporučuje Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava da inicira izmjene Zakona o manjinskim pravima i slobodama u dijelu koji se odnosi na pravo učešća fizičkih lica u raspodjeli sredstava, na način da u raspodjeli sredstava pravo učešća mogu da imaju samo fizička lica koja su registrovana u CRPS, kao preduzetnici, a sve u cilju jedinstvene primjene odredbi Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica od strane korisnika sredstava.

Zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti konačni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivnje manjinskih prava za 2020. godinu će se dostaviti Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, kao nadležnom ministarstvu i Odboru za ljudska prava i slobode, na upoznavanje, kao i Upravi prihoda i carina Crne Gore, zbog većeg broja utvrđenih nepravilnosti u dijelu primjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

Zbog karaktera utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu, konačni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivnje manjinskih prava za 2020. godinu, shodno članu 3 Protokola o saradnji Vrhovnog državnog tužilaštva i Državne revizorske institucije, će biti dostavljen Vrhovnom državnom tužilaštvu, na ocjenu i mišljenje.

Konačan Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu, Izjašnjenje subjekta revizije na Preliminarni izvještaj, odgovor nadležnog Kolegijuma DRI na Izjašnjenje sa Infografikom objavljeni su na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu

Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu (infografik)