Baner

Skupština razmotrila Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu i Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI za period oktobar 2020 - oktobar 2021.godine

Podgorica, 17. decembar 2021. godine - Predsjednik Senata, dr Milan Dabović, senatori - Nikola N. Kovačević i  Zoran Jelić prisustvovali su petoj sjednici drugog redovnog zasijedanja na kojoj je razmotren Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2020 - oktobar 2021.godine.

Predsjednik Senata dr Milan Dabović upoznao je prisutne poslanike da je Godišnjim izvještajem DRI obuhvaćeno 37 izvještaja o reviziji i to: Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžetu Crne Gore za 2020. godinu, Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti za 2020. godinu, 25 finansijskih revizija i revizija pravilnosti, 1 revizija pravilnosti, 5 revizija uspjeha, 2 revizije informacionih sistema, 1 revizija presjeka i 1 kontrolna revizija. Predsjednik Senata je saopštio da su finansijskom revizijom Predloga zakona o završom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu utvrđene nepravilnosti koje nijesu materijalno značajne i iz tog razloga je dato pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje dok su revizijom pravilnosti utvrđena materijalno značajna odstupanja i neusklađenosti poslovnih aktivnosti potrošačkih jedinica sa zakonima i podzakonskim aktima i dato  je negativno mišljenje. Predsjednik Senata je takođe saopštio da u okviru preporuka koje je DRI dala za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti posebno su iskazane sistemske preporuke koje ne mogu pojedinačno rješavati subjekti revizije, već moraju biti rješavane u saradnji zakonodavne i izvršne vlasti i definisane kao strateški cilj. DRI je takođe u izvještajnom periodu izvršila kontrolu realizacije zaključaka Skupštine Crne Gore o poštovanju ispunjavanju preporuka datih u Izvještaju o reviziji predloga zakona o završnom računu Budžeta za 2019. godinu, čime je konstatovano da je od ukupno 44 preporuke, realizovano 12, djelimično realizovano 7, u toku realizacije 2, dok 23 nijesu realizovane.

U pogledu ocjene primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2020. godini konstatovano je da Zakon o budžetu Crne Gore za 2020. godinu nije bio usklađen sa Smjernicama fiskalne politike za period 2019 – 2022. godine. Istim Izvještaj je utvrđeno da nijesu realizovani statički indikatori dok realizacija dinamičkih indikatora iznosi 33%.

Predsjednik Senata je saopštio da pozitivna ocjena Evropske komisije u Izvještaju za 2021.godinu pokazuje da je Državna revizorska institucija ostvarila visok stepen profesionalnog razvoja i usklađenosti rada sa međunarodnim standardima.

DRI nastoji i nastojaće da kroz primjenu inovativnih komunikacionih alata rad institucije učini vidljivim i s tim u vezi je u saradnji sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju izrađen grafički Prikaz Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI za period oktobar 2020 – oktobar 2021.godine.