Baner

Održana konferencija na temu „Politika integriteta: Između javnog i partijskog interesa“

Podgorica, 01.decembar 2021.godine – Državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za standardizaciju, zakonodavstvo i vršenje revizije uspjeha Svetlana Brajović učestvovala je na konferenciji koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT)  u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije.

Svetlana Brajović je kazala da Državna revizorska institucija prepoznaje rizike od korupcije, da je on prepoznat u oblasti javnih nabavki i da revizori, u skladu sa revizorskim standardima, treba da posjeduju znanje da identifikuju indikatore prevare, ali da nije njihov posao da ih otkrivaju i istražuju. Gđa Brajović je takođe istakla da je DRI izradila Priručnika za otkrivanje prevara i korupcije prilikom revizija čiji je cilj da ojača kapacitete DRI za otkrivanje prevare, pranja novca i korupcije  i da olakša  korišćenje nalaza iz revizorskih izvještaja u finansijskim istragama.

Državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja saopštila je da je DRI 2020.godine donijela Smjernice za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka i da u skladu sa smjernicama, DRI  uz Konačni izvještaj subjektima revizije dostavlja Obrazac - Akcioni plan za realizaciju preporuka i Izvještaj o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji i definišu se rokovi u kojima su subjekti dužni da ih dostave DRI.

Državna revizorka - rukovoditeljka Odeljenja je takođe saopštila da od septembra ove godine DRI objavljuje na zvaničnoj internet stranici i Izvještaje o realizaciji preporuka iz svih pojedinačnih revizija.

Na konferenciji su učestvovali i predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije, Centra za građanske slobode, NVO MANS, CEDEM - Centar za demokratiju i ljudska prava.