Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2020.godinu

Podgorica, 25.oktobar  2021.godine – Državna revizorska institucije je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Albanske alternative za 2020. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator Zoran Jelić - član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Albanske alternative za 2020. godinu sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, uz skretanje pražnje da subjekt revizije zahtijeva povraćaj datih avansa od dobavljača ukoliko usluge nijesu izvršene ili roba isporučena ili da pribavi potrebnu dokumentaciju (fakture) od dobavljača i sprovede odgovarajuća knjiženja u poslovnim knjigama.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 14 i član 24),  Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (član 46 i član 47), Zakona o obligacionim odnosima (član 639).

Zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje predmetne revizije, se saglasio da se konačni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Albanske alternative za 2020. godinu, dostavi Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, na upoznavanje.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Albanske alternative  za 2020. godinu, Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu. Revizijom je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao šest (6) preporuke a tri (3) nisu realizovane.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2020. godinu sa Izjašnjenjem Albanske alternative na Preliminarni izvještaj DRI i odgovorom nadležnog Kolegijuma na Izjašnjenje je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije. Rezime o kontroli realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu je dostupan javnosti u formi infografika.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2020. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2020. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2020. godinu

Realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2018. godinu