Baner

Izvještaj o sprovođenju međunarodne paralelne revizije uspjeha VRI Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Crne Gore i Slovenije „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru“

Podgorica, 19. oktobar 2021. godine – Vrhovne revizorske institucije Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Crne Gore i Slovenije su sprovedele paralelnu reviziju uspjeha „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru“ s ciljem ispitivanja efikasnosti vlada u sprečavanju i upravljanju sistemima odgovora u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma), usvojio je u aprilu 2021. godine Konačni izvještaj o reviziji efikasnosti „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru”, koji je bio osnova za izradu izvoda koji je postao integralni dio zajedničkog kompendijuma 6 VRI.

Na bazi nacionalnog izvještaja Državne revizorske insitucije Crne Gore - Konačni izvještaj o reviziji efikasnosti „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru” i paralelne revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (Rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma), usvojio je Izvještaj o sprovođenju međunarodne paralelne revizije uspjeha „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru“. U skladu sa zajedničkom izjavom vrhovnih revizorskih institucija koje su sprovele paralelnu reviziju uspjeha i u cilju jačanja prevencije i upravljanja sistemom za odgovor na iznenadno zagađenje mora, Državna revizorska institucija Crne Gore ukazuje da ekološki rizik i opasnost po životnu sredinu povezan sa iznenadnom ozbiljnom pomorskom nesrećom zahtijeva institucionalnu prekograničnu saradnju.

Na osnovu navedenog nadležni Kolegijum DRI preporučuje: Vladi Crne Gore da, u cilju jačanja saradnje u zaštiti Jadranskog mora - kao zajedničkog prirodnog nasleđa Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Crne Gore i Slovenije, preduzme aktivnosti na uspostavljanju stalnog Odbora ili Platforme za stručnu saradnju za razmjenu informacija i iskustva, širenje i prenos dobrih praksi, kao i za razvoj zajedničkih ekoloških projekata usmjerenih na prevenciju, sprečavanje i upravljanje odgovorima u slučaju zagađenja mora.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da karakter nalaza u predmetnoj revizije nalaže da se Izvještaj o paralelnoj reviziji dostavi: Predsjedniku Vlade Crne Gore; Ministarstvu kapitalnih investicija; Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; Ministarstvu vanjskih poslova i Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore.

Izvještaj o sprovođenju međunarodne paralelne revizije uspjeha „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru“ sa Zajedničkim izvještajem VRI Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Crne Gore i Slovenije je dostupan javnosti na zvaničnoj internet stranici.

Izvještaj o sprovođenju međunarodne paralelne revizije uspjeha „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru“ sa Zajedničkim izvještajem VRI Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Crne Gore i Slovenije