Baner

DRI objavila Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2020. godini

Podgorica, 18.oktobar 2021.godine -  U skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, DRI je izvršila ocjenu primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2020. godini.Nadležni Kolegijumu u sastavu dr Milan Dabović, predsjednik Senata i rukovodilac Kolegijuma i Nikola Kovačević, senator i član Kolegijuma  je u skladu sa nalazima datim u Izvještaju o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2020. godini, usvojio sljedeće:

-Projekcije navedene u Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period od 2019-2022. godine nijesu usklađene sa projekcijama navedenim u Fiskalnoj strategiji za period 2017-2020. godine.

-Limiti potrošnje planirani Zakonom o budžetu Crne Gore za 2020. godinu i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu, nijesu usklađeni sa limitom potrošnje definisanim u Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period od 2019 - 2022. godine.

-Izdaci iskazani u Predlogu zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu umanjeni za izuzeća iz limita potrošnje iznose 1.926,78 mil. eura, što je za 4,50 mil. eura manje od limita potrošnje utvrđenog Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu za 2020. godinu i na taj način je usklađen utvrđeni limit potrošnje.

-U 2020 i 2021. godini nije pripremljena i donijeta fiskalna strategija za period  trajanja mandata Vlade u skladu sa članom 17 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

-Limit potrošnje planiran Zakonom o budžetu Crne Gore za 2021. godinu, nije usklađen sa limitom potrošnje definisanim u Revidiranim smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period od 2021 - 2023. godine.

Analizom statičkih indikatora, posmatranih kroz plan i izvršenje, utvrđeno je da u 2020. godini nijesu realizovani obavezujući indikatori, pri čemu je: planiran primarni gotovinski deficit u iznosu od 306,82 mil. eura; ostvaren primarni gotovinski deficit u iznosu od 346,31 mil. eura; učešće deficita opšteg nivoa u BDP-u planirano iznad 3%, odnosno u iznosu od 8,97%; učešće deficita opšteg nivoa u BDP-u ostvareno iznad 3% i iznosilo je 10,95%; iznos planiranih tekućih prihoda i donacija 1.687,88 mil. eura i manji je od tekućih izdataka i transfera, koji su planirani u iznosu od 1.828,14 mil. eura; iznos ostvarenih tekućih prihoda i donacija 1.632,09 mil. eura i manji je od tekućih izdataka i transfera koji su ostvareni u iznosu od 1.815,28 mil. eura; učešće javnog duga u BDP-u planirano iznad 60%, odnosno u iznosu od 82,45%; učešće javnog duga u BDP-u ostvareno iznad 60% i iznosilo je 105,32%.

Analizom dinamičkih indikatora, posmatranih kroz plan i izvršenje, utvrđeno je da je od šest indikatora realizovano dva i to: stopa rasta limita potrošnje za kapitalni budžet (posmatrana kao odnos izvršenja 2019. i 2020. godine), manja je od ostvarene stope rasta nominalnog BDP-a; stopa rasta limita potrošnje za budžetsku rezervu (posmatrana kao odnos plana i izvršenja 2020. godine), manja je od planirane stope rasta nominalnog BDP-a.

Dinamički indikatori koji nijesu realizovani se odnose na: stopu rasta limita potrošnje tekućeg budžeta i budžeta državnih fondova (posmatranu kao odnos plana i izvršenja 2020. godine), koja je veća od planirane stope rasta realnog BDP-a; stopu rasta limita potrošnje tekućeg budžeta i budžeta državnih fondova (posmatranu kao odnos izvršenja 2019 i izvršenja 2020. godine), koja je veća od planirane stope rasta realnog BDP-a; stopu rasta limita potrošnje za kapitalni budžet (posmatrana kao odnos plana i izvršenja  2020. godine),  koja je veća od planirane stope rasta nominalnog BDP-a; stopa rasta limita potrošnje za budžetsku rezervu (posmatrana kao odnos izvršenja 2019. i 2020. godine), koja je veća od ostvarene stope rasta nominalnog BDP-a.

Analiza kriterijuma lokalne samouprave u vezi sa ograničenjem deficita, kroz poređenje sa prihodima, u procesu planiranja i izvršenja budžeta za 2020. godinu, pokazala je da u procesu planiranja kriterijum nije realizovan kod 15 opština, a u procesu izvršenja budžeta nije realizovan kod 14 opština.

Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2020. godini je dostupan na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2020. godini