Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020.godinu

Podgorica, 15. oktobar 2021.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Bošnjačke stranke za 2020. godinu.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu: senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator Zoran Jelić - član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti. Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Stranka nije u potpunosti dokumentovala troškove po osnovu pomoći u robi datim fizičkim licima ili humanitarnim organizacijama u iznosu  od 15.057,14€. Troškovi pomoći čine 30,71% od ukupnih troškova Stranke, a isti nijesu planirani Finansijskim planom  za 2020. godinu. Revizijom je utvrđeno da je Stranka u okviru troškova bruto zarada, evidentirala troškove naknada po ugovoru o djelu i naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u ukupnom iznosu od 9.400,00€, dok je u okviru ostalih nematerijalnih troškova evidentirala troškove službenih putovanja u ukupnom iznosu od 18.276,17€, što nije u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za pravna lica registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i druga pravna lica.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije finansijske i druge radnje u svim materijalnim aspektima uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (čl.12,14,16 i 48),  Zakona o radu (član 20), Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica, Pravilnika o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije za obveznike koji ostvaruju prihode od samostalne djelatnosti, Pravilnika o unutrašnjoj organizacji i sistematizaciji radnih mjesta Stranke i internog Pravilnika o troškovima reprezentacije.

Zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje predmetne revizije, se saglasio da se konačni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Bošnjačke stranke za 2020. godinu, dostavi Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, na upoznavanje.

Zbog karaktera utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu,  konačni Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijkog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020. godinu, shodno članu 3 Protokola o saradnji Vrhovnog državnog tužilaštva i Državne revizorske institucije, će biti dostavljen Vrhovnom državnom tužilaštvu, na ocjenu i mišljenje.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020. godinu, Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu. Revizijom je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao dvije (2) preporuke, nije realizovao četiri (4) preporuke, dok je djelimično realizovao jednu (1) preporuku.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020. godinu sa Izjašnjenjem Bošnjačke stranke na Preliminarni izvještaj DRI i odgovorom nadležnog Kolegijuma na Izjašnjenje je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije. Rezime o kontroli realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu je dostupan javnosti u formi infografika.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020. godinu

Realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2018. godinu (infografik)