Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU „Crnogorsko narodno pozorište“ za 2020. godinu

Podgorica, 14. oktobar 2021. godine – Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijski izvještaj za 2020. godinu i reviziju pravilnost poslovanja JU „Crnogorsko narodno pozorište“.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (Rukovodilac Kolegijuma) i Nikola N. Kovačević (član Kolegijuma), izražava negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj JU „Crnogorsko narodno pozorište“  za 2020. godinu i  uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja JU „Crnogorsko narodno pozorište“ za 2020.godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da isti sadrži pogrešna prikazivanja koja imaju materijalan i prožimajući efekat na finansijski izvještaj i stoga isti ne daje prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor.

Revizijom pravilnosti poslovanja JU „Crnogorsko narodno pozorište“ utvrđene su neusklađenosti poslovanja istog sa Zakonom o budžetu za 2020. godinu, Zakonom o radu, Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da karakter nalaza u predmetnoj revizije nalaže da se Konačni izvještaj o reviziji dostavi Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja  JU „Crnogorsko narodno pozorište“ za 2020. godinu je dostupan javnosti na internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvvještaja Crnogorskog narodnog pozorišta za 2020. godinu