Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2020. godinu

Podgorica, 12. oktobar 2021. godine – Državna revizorska institucije je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Demokratske Crne Gore za 2020. godinu.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu: senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator dr Branislav Radulović - član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na reviziju pravilnosti poslovanja Demokratske Crne Gore za 2020. godinu.

Revizijom je utvrđeno da je Partija za potrebe prikupljanja sredstava za finansiranje izborne kampanje za lokalne izbore održane 30. avgusta 2020. godine u 3 opštine (Budva, Kotor i Andrijevica) otvorila jedan žiro račun, iako je Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisano da politički subjekt u svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje otvara posebni žiro račun kod Institucije ovlašćene za poslove platnog prometa. Partija je angažovala 8 izvršilaca po ugovoru o dijelu (uz isplaćene neto naknade u ukupnom iznosu od 4.055,00€), za vršenje poslova sređivanja partijske dokumentacije za potrebe opštinskih odbora, iako isti po prirodi i opisu posla spadaju u poslove redovne djelatnosti Partije.

Partija je u postupku revizije prezentirala Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju za 2020.godinu u kojem su  sadržani svi izvještajni podaci za finansijsko poslovanje ženske organizacije.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2020. godinu, Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu. Revizijom je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao sve preporuke koje su date u Izvještaju o reviziji Demokratske Crne Gore za 2019. godinu.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2020. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2020. godinu