Baner

DRI objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva odbrane za 2020. godinu

Podgorica, 11. oktobar 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Ministarstva odbrane za 2020. godinu.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (Rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj Ministarstva odbrane za 2020. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima. Revizijom pravilnosti utvrđene su neusklađenosti poslovanja Ministarstva odbrane sa Zakonom o državnoj imovini, Uputstvom o radu Državnog trezora, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Zakonom upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru.

Ministarstvo odbrane nije vršilo procjenu vrijednosti pokretne imovine i dijela nepokretne imovine i nije vodilo evidenciju pokretne imovine (bez Vojske i Generalštaba) u toku 2020. godine. Evidencija nepokretne i pokretne imovine koja se vodi u Ministarstvu odbrane ne sadrži podatke o nabavnoj vrijednosti, ispravci vrijednosti i sadašnjoj vrijednosti. Ministarstvo nije vršilo obračun amortizacije nepokretne i pokretne imovine za 2020. godinu i nije (bez Vojske i Generalštaba) izvršilo popis  pokretne imovine, na dan 31.12.2020. godine. Ministarstvo odbrane, do 1. decembra 2019. godine, nije utvrdilo za  2020. godinu broj prevoznih sredstava neophodnih za nesmetan rad, što nije u skladu sa Uredbom o načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore. Ministarstvo odbrane nije Upravi za imovinu dostavilo podatke iz knjigovodstvene evidencije o broju, vrsti, tipu i starosti prevoznih sredstava koje koristi, dok državnom revizoru nije dat na uvid akt Vlade o broju vozila koji može da koristi Ministarstvo odbrane, a koji se donosi shodno Uredbi o načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore.

Ministarstvo odbrane je u toku 2020. godine vršilo plaćanje na osnovu faktura za hotelsko-ugostiteljske usluge koje ne prati sva potrebna dokumentacija. Za isplate novca iz blagajne (41.500,00€), za potrebe Obavještajno-bezbjedonosnog direktorata, u knjizi blagajne nijesu obezbijeđene vjerodostojne knjigovodstvene isprave, ovjerene od strane glavnog službenika za finansije, na osnovu kojih su vršene isplate. Revizijom je utvrđeno da, u više slučajeva, zaposleni nijesu pravdali akontaciju za službeno putovanje u roku od tri dana od dana povratka sa službenog putovanja.

Revizijom ugovora o djelu koje je zaključivalo Ministarstvo odbrane, kod svih 6 ugovora obuhvaćenih uzorkom, utvrđeno je da su lica angažovana za obavljanje poslove za koje su sistematizovana radna mjesta, što nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima. Ministarstvo odbrane je u toku 2020 godine angažovalo veći broj lica po osnovu ugovora o djelu, a da nije donijelo plan angažovanja lica po osnovu ugovora o djelu i utvrdilo kriterijume za  izbor lica.

Plan za unaprjeđenje upravljanja i kontrola nije donesen, a registar rizika nije ažuriran od donošenja, odnosno od 2014.godine. Ministarstvo nije uskladilo postojeće interne procedure i pravila sa izmjenama zakonskih i drugih propisa. Angažovalo je zaključivanjem ugovora o djelu lice za vršenje poslova unutrašnje revizije u Odjeljenju za finansijske poslove, što nije u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru. U 2020. godini je došlo do promjene u rukovodstvu Ministarstva, pa rukovodilac subjekta bio u obavezi utvrditi ili odobriti novu povelju unutrašnje revizije.

Otplata obaveza iz prethodnog perioda u ukupnom iznosu od 1.105.814,39€ odnose se na prinudno izvršenje odnosno naplatu po osnovu sudskih odluka. Od strane Ministarstva odbrane nijesu dostavljeni na uvid Zahtjevi za plaćanje koji se odnose na predmetne izdatke uz obrazloženje da je Ministarstvo finansija preusmjerilo sredstva na ovaj račun. Navedeno predstavlja ustaljenu praksu koja za posljedicu ima visoke sudske troškove i troškove izvršenja koji se plaćaju iz budžeta i onemogućava sprovođenje finansijske kontrole potrošnje državnog novca na način propisan Uputstvom o radu Državnog trezora.

U skladu sa Zakonom o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, DRI će upoznati Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore sa sadržajem konačnog Izvještaja o reviziji.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva odbrane za 2020. godinu je dostupan javnosti na internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskopg izvještaja Ministarstva odbrane za 2020. godinu