Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2020. godinu

Podgorica, 30. septembar 2021. godine  - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove srpske demokratije za 2020. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI), nadležni Kolegijum DRI u sastavu: senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator dr Branislav Radulović - član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Nove srpske demokratije za 2020. godinu sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Pored iskazanog pozitivnog mišljenja, nadležni Kolegijum je skrenuo pažnju subjektu da sve troškove pravda adekvatnom i potpunom dokumentacijom shodno Zakonu o računovodstvu.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja,  Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja, Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Zakona o obligacionim odnosima, Pravilnika  o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2020. godinu, Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu. Revizijom je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao jednu preporuku, dok pet preporuka nije realizovao.

Zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje predmetne revizije, se saglasio da se konačni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Nove srpske demokratije za 2020. godinu, dostavi Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, na upoznavanje i  Centralnoj banci Crne Gore, zbog date preporuke drugom državnom organu.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2020. godinu sa Izjašnjenjem Nove sprske demokratije na Preliminarni izvještaj DRI i odgovorom nadležnog Kolegijuma na Izjašnjenje je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije. Rezime o kontroli realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu je dostupan javnosti u formi infografika.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2020. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2020. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2020. godinu

Realizacija preporuka iz Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije (infografik)