Baner

Opština Ulcinj nije realizovala jedanaest od dvadeset četiri preporuke iz Izvještaja o reviziji Završnog računa budžeta Opštine za 2018. godinu

Podgorica, 28. septembar 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka iz Izvještaja Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za 2018. godinu. Opština Ulcinj nije u predviđenom roku dostavila pisano izjašnjenje na Preliminarni izvještaj kontrolne revizije Opštine Ulcinj, pa je nadležni Kolegijum u sastavu senator Zoran Jelić – rukovodilac Kolegijuma i senator Nikola N. Kovačević – član Kolegijuma usvojio Konačni izvještaj kontrolne revizije Opštine Ulcinj.

Kontrolnom revizijom je utvrđeno da je od 24 preporuke koje su date u Izvještaju o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za 2018. godinu, sedam (7) preporuka realizovano, jedanaest (11) preporuka nije realizovano, četiri (4) preporuke su djelimično realizovane i dvije (2) preporuke su u fazi realizacije. Utvrđeno je da i dalje postoje značajni nedostatci kod: planiranja budžeta, primjene Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru (nedostaje sistem dvojnog potpisa), preduzimanja mjera prinudne naplate prema neurednim obveznicima, evidencije i naplate naknade od bespravno podignutih objekata, primjene Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, primjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Zakona o radu kod zapošljavanja, primjene Zakona o državnoj imovini kod evidencije državne imovine i primjene Zakona o javnim nabavkama.

Skupština Opštine Ulcinj je donijela Odluku o budžetu za 2020. godinu  i Odluku o izmjenama i dopunama odluke o budžetu za 2020. godinu. Odlukom o rebalansu budžeta umanjeni su ukupni primici, sa prvobitno planiranih 14.009.000,00€, na 9.281.964,27€. U postupku donošenja budžeta Opština se nije pridržavala svih rokova predviđenih Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i Internom procedurom procesa planiranja budžeta.  Skupština Opštine Ulcinj je usvojila Odluke o budžetu Opštine Ulcinj za 2021. godinu nakon saglasnosti i mišljenja Ministarstva finansija na Predlog Odluke o budžetu Opštine Ulcinj za 2021. godinu. Kontrolnom revizijom je utvrđeno da Opština nije planirala budžet na realnim osnovama. Opština nije uvela, shodno preporuci DRI sistem dvojnog potpisa.

Kontrolnom revizijom je utvrđeno, da su na kraju 2020. godine nenaplaćena potraživanja po osnovu lokalnih prihoda iznosila 14.583.475,49€. Na početku 2020. godine nenaplaćena potraživanja su iznosila 12.528.218,86€, zaduženje je iznosilo 3.632.430,74€, a naplaćeno je u toj godini 1.577.174,11€. Na taj način, iznos nenaplaćenih potraživanja je uvećan u 2020. godini za 2.055.256,63€. Najveći iznos nenaplaćenih potraživanja odnosi se na porez na nepokretnosti, u iznosu od 12.413.550,54€. Za nenaplaćene obaveze, Opština je preduzimala mjere prinudne naplate. U toku 2020. godine doneseno je 5.959 rješenja o prinudnoj naplati, po kojima je zaduženje iznosilo 1.370.509,26€, a naplaćeno je po istima 43.000,71€ (za porez na nepokretnosti se ne vodi evidencija o prinudnoj naplati). Nenaplaćena potraživanja po osnovu članskog doprinosa na kraju 2020. godine iznose 185.980,64€.  Obveznici plaćanja članskog doprinosa nijesu zaduživani za 2020. godinu iz razloga što skupština opštine nije donijela odgovarajuću odluku u skladu sa izmjenama Zakon o turističkim organizacijama. Opština je preduzimala mjere prinudne naplate, međutim uočljivo je da mjere prinudne naplate nijesu dale očekivane rezultate na šta je imala uticaja i situacija uslovljena pandemijom virusa covid – 19.

Opština nije uspostavila evidenciju bespravno podignutih objekata. Predlog Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte, koji je predsjednik Skupštine dostavio Skupštini opštine još uvijek nije usvojen. Opština nije uplaćivala porez i doprinos na zarade tokom 2020. godine i nije redovno izmirivala obaveze po osnovu Ugovora o reprogramu poreskog duga, a takođe nije radila na optimizaciji broja zaposlenih.

Prilikom zapošljavanja, kontrolnom revizijom su utvrđene nepravilnosti - zaposleni nisu ispunjavali uslove predviđene zakonom i aktom o sistematizaciji, a koji se odnose potrebno radno iskustvo na poslovima rukovođenja, položen stručni ispit za rad u državnim organima, položen stručni ispit za rukovođenje Službom za unutrašnju reviziju i nedovoljne stručne kvalifikacije. Opština ne posjeduje Kadrovski plan. Opština i dalje produžava mandat rukovodiocima dužnosti i to po nekoliko puta i imenuje za vršioce dužnosti lica koja ne ispunjavaju uslove za obavljanje tih poslova. Opština je angažovala veći broj lica duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini i za poslove koji su predviđeni aktima o sistematizaciji ili zahtjevaju posebno znanje i stručnost. Opština nije uspostavila evidenciju imovine i nisu dostavljeni podaci o imovini organu uprave za poslove imovine na propisanim obrascima. Kontrolnom revizijom je utvrđeno da se sve nabavke ne vrše preko službenika za javne nabavke i nisu evidentirane u izvještajima o javnim nabavkama.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže da se sa sadržajem Izvještaja upozna Skupština Opštine Ulcinj radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti; Vlada, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstvo javne uprave i digitalnog razvoja kao organi koji vrše nadzor nad radom Opštine; kao i Zajednica Opština Crne Gore. Nadležni Kolegijum je naložio da se izvještaj dostavi Odboru za ekonomiju, budžet i finansije Skupštine Crne Gore i Vrhovnom državnom tužilaštvu na osnovu čl. 3 Protokola o saradnji Vrhovnog državnog tužilaštva i DRI.

Konačan Izvještaj kontrolne revizije Opštine Ulcinj sa infografikom sa rezimeom Izvještaja je dostupan javnosti na zvaničnoj internet stranici.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji Opštine Ulcinj

Rezime Izvještaja o kontrolnoj revizije Opštine Ulcinj (infografik)