Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2020. godinu

Podgorica, 23. septembar 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2020. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović - član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnji finansijski izvještaj i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na pravilnost poslovanja.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2020. godinu sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Subjekt revizije za svaku potvrđenu izbornu listu treba da otvori poseban žiro račun, shodno odredbama člana 24 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i da uslove i način ostvarivanja naknade troškova službenih putovanja u zemlji uskladi sa važećom Uredbom, s obzirom da nije internom procedurom definisao ovo pitanje.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista za 2020.godinu, Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019.godinu. Revizijom je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao dvije preporuke koje su date u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019.godinu dok jedna preporuka nije realizovana.

Konačan Izvještaj  o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2020.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2020. godinu