Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2020.godinu

Podgorica, 21.septembar 2021.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijaldemokratske partje Crne Gore za 2020.godinu

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović - član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2020. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Pravilnika o naknadi troškova članovima SDP-a, članovima partijskih organa, zaposlenim u Sekretarijatu SDP-a i drugim licima.

Nadležni Kolegijum je uputio preporuku Ministarstvu finansija i socijalnog staranja da podzakonskim aktom  utvrdi formu posebnog izvještaja o načinu i namjeni utroška sredstava ženske organizacije političkog subjekta, u cilju jednoobraznog načina izvještavanja, shodno odredbama člana 14 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije za 2020.godinu, Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019.godinu. Revizijom je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao sve preporuke koje su date u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019.godinu.

Konačan Izvještaj  o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore  za 2020.godinu  je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2020. godinu