Baner

Državna revizorska institucija objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Sportski objekti“ - Podgorica za 2020. godinu

Podgorica, 17. septembar 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja DOO "Sportski objekti" – Podgorica.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Zoran Jelić (rukovodilac Kolegijuma) i predsjednik Senata dr Milan Dabović (član Kolegijuma) izražava negativno mišljenje na finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i uslovno mišljenja na reviziju pravilnosti poslovanja DOO „Sportski objekti" - Podgorica za 2020. godinu.

Društvo nije u skladu sa Zakonom o računovodstvu, sačinilo i u predviđenom roku dostavilo nadležnom organu Iskaz o promjenama na kapitalu, Iskaz o novčanim tokovima i Izvještaj menadžmenta. U knjigovodstvenoj evidenciji nijesu prikazani objekti u vlasništvu Glavnog grada, na kojima Društvo ima pravo korišćenja: Gradski bazeni, Sportski centar "Morača", Stadion Malih sportova, Strelište "Ljubović", Gradski Stadion i Košarkaško igralište u Njegoševom parku. Uvidom u račun 6420 – Prihodi od dotacija, utvrđeno je da isti iznose 1.307.304,19€. Ove dotacije se odnose na prihode iz budžeta Glavnog grada. Prema izvještaju o radu za 2020. godinu, od ovog iznosa je utrošeno 980.000,00€ za obavljanje javne funkcije, a 327.304,00€ za kapitalna ulaganja i investiciono održavanje. Jedan dio iznosa za kapitalna ulaganja i investiciono održavanje uložen je u povećanje vrijednosti građevinskih objekata, a ta ulaganja su evidentirana kao rashodi na klasi 5. Društvo je sa Košarkaškim savezom CG zaključilo Ugovor o javno - privatnom partnerstvu  u cilju rekonstrukcije dijela Sportskog centra „Morača“ (dvorana sa dva bazena i pratećim sadržajima) u multifunkcionalnu dvoranu. Na osnovu okončane situacije, koju je ispostavio izvođač radova „Bemax“ doo Podgorica, vrijednost izvedenih radova iznosi 4.633.323,89€, što sa obračunatim PDV - om od 972.998,02€ daje ukupnu vrijednost izvedenih radova sa PDV - om od 5.606.321,91€. Društvo treba da uspostavi evidenciju nepokretne imovine – građevinskih objekata koje koristi, da utvrdi nabavnu vrijednosti istih, da vodi evidencija o povećanju/smanjenju vrijednosti i da vrši obračun amortizacije te imovine.

Revizijom pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Sportski objekti" - Podgorica za 2020. godinu, utvrđeno je da društvo nije  u potpunosti uskladilo poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima. Odstupanja i neusklađenosti poslovanja društva se odnose na sljedeće propise: Zakon o reviziji, Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o porezu na dodatu vrijednost,  Zakon o državnoj imovini, Zakon o javnim nabavkama, Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica i Pravilniko načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnog lica.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže da se sa sadržajem Izvještaja upozna Odbor direktora kao organ upravljanja i rukovođenja Društva radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti; Glavni grad Podgorica kao osnivač Društva radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti i unapređenja položaja Društva i jačanja  odgovornosti u upravljanju javnim finansijama, kao i Odbor za ekonomiju, budžet i finansije Skupštine Crne Gore.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja  DOO „Sportski objekti“ - Podgorica za 2020.godinu je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO “Sportski objekti” Podgorica za 2020. godinu