Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Tuzi za 2020. godinu

Podgorica, 03. avgust 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Tuzi za 2020. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Tuzi za 2020. godinu, nadležni Kolegijum DRI u sastavu Zoran Jelić (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i dr Branislav Radulović (član Senata – član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Opštine Tuzi za 2020. godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom Završnog računa budžeta Opštine Tuzi za 2020. godinu utvrđeno je da su finansijski izvještaji za 2020. godinu sastavljeni u svim materijalnim aspektima, u skladu s važećim okvirom finansijskog izvještavanja i da su prezentovani na fer i objektivan način. Revizijom pravilnosti  Odluke o Završnom računu Opštine Tuzi za 2020. godinu utvrđeno je da Opština nije u svim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima. Revizijom su utvrđena pojedinačna odstupanja i neusklađenosti sa sljedećim zakonskim i podzakonskim propisima:  Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o komunalnoj policiji, Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština.

Lica koja su imenovana, odnosno postavljena za vršioce dužnosti nijesu ispunjavala uslove propisane za glavnog administratora, odnosno radno mjesto visokog rukovodnog kadra za koje su određeni. Opština prilikom izrade akata o sistematizaciji nije utvrdila kriterijume koji bi obezbijedili efikasno, ekonomično i efektivno vršenje poslova lokalne samouprave. Opština nije u potpunosti uspostavila i ne primjenjuje sistem upravljanja i unutrašnjih kontroli shodno Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru. Shodno Zakonu o komunalnoj policiji Opština nije obezbjedila saglasnost Ministarstva prije određivanja većeg broja komunalnih policajaca od broja predviđenog Zakonom i ne vodi evidenciju o izdatim službenim legitimacijama. Opština treba da kod dostavljanja rješenja o porezu na nepokretnosti u potpunosti primjenjuje Zakon o upravnom postupku, Zakon o poreskoj administraciji i član Zakon o porezu na nepokretnosti. Nenaplaćeno potraživanje po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta na kraju 2019. godine iznosilo je 97.538,28€. Opština treba da, u skladu sa Zakonom o poreskoj administraciji, preduzima mjere prinudne naplate prema svim poreskim obveznicima koji nijesu izmirili poreske obaveze u propisanim rokovima. Odluka o uslovima, načinu i dinamici raspodjele sredstava Budžeta opštine Tuzi za 2020. godinu namijenjenih za poljoprivredu koju je donijela Opština, nije usklađena sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Opština nije u skladu sa svojim nadležnostima, donijela planove podsticaja razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Prilikom realizacije ugovora nabavke administrativnog materijala i usluga održavanja vozila, nabavljale su se robe i usluge koje nijesu predviđene tehničkom specifikacijom, odnosno prihvaćenom ponudom i zaključenim ugovorom. Prilikom nabavki radova koji se odnose na održavanje lokalne infrastrukture, Opština je za isti predmet javne nabavke za koji je trebalo sprovesti otvoreni postupak, sprovodio više postupaka nabavke male vrijednosti.

Imajući u vidu obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod Opštine Tuzi, nadležni Kolegijum nalaže da se sa sadržajem Izvještaja upozna Vlada, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Konačan Izvještaj  o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Tuzi za 2020. godinu je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Tuzi za 2020. godinu