Baner

Objavljen Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020.godinu

Podgorica, 02. avgust 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, nadležni Kolegijum u sastavu Senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i Senator DRI dr Branislav Radulović - član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja  Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020.godinu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Godišnji finansijski izvještaj Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu, nije u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen u skladu sa važećom regulativom.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost    nije  finansijske transakcije i druge aktivnosti u svim materijalnim aspektima uskladila sa zakonima i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Revizijom su utvrđene neusklađenosti poslovanja Agencije  sa:  Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o radu,  Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti,  Zakonom o računovodstvu, Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,   Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, Uredbom o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore,  Uredbom o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru,  Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za pravna lica registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i druga pravna lica, Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini, Uputstvom o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja, Pravilnikom o rješavanju stambenih potreba zaposlenih u Agenciji.

Zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje predmetne revizije, se saglasio da se konačni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost   za 2020. godinu, dostavi Ministarstvu ekonomskog razvoja, kao nadležnom ministarstvu,  Odboru za ekonomiju, finansije i budžet i Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore,  na upoznavanje.

Konačan Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti  Agencije za elektronske kominikacije i poštansku djelatnost  za 2020.godinu, Izjašnjenje subjekta revizije  na Preliminarni Izvještaj, kao i odgovor DRI na Izjašnjenje su objavljeni na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucija Crne Gore.

Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu