Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Državne izborne komisije za 2020.godinu

Podgorica, 21. jul 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Državne izborne komisije.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Državne izborne komisije za 2020. godinu  i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima. Revizijom pravilnosti poslovanja Državne izborne komisije utvrđene su neusklađenosti poslovanja istog sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o izboru odbornika i poslanika, Zakonom o radu, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o upravljanju i unutrašnjm kontrolama u javnom sektoru.

Državna izborna komisija treba da donese internu proceduru za obračun zarada zaposlenih, način evidentiranja prisutnosti zaposlenih, da utvrđuje naknade za rad u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kao i da obezbijedi da ugovori o dopunskom radu sadrže sve podatke propisane Zakonom o radu. Državna revizorska institucija je preporučila Državnoj izbornoj komisiji da donese internu proceduru kojom će se urediti način angažovanja, izbor lica, nadzor i kontrola zaključenih ugovora o djelu i ugovora o dopunskom radu. U 2020. godini, Državna izborna komisija je angažovala jedno lice po osnovu ugovora o djelu za poslove za koje je sistematizovano radno mjesto, što nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Opštinske izborne komisije nijesu dostavljale DIK-u zahtjeve za dodjelu sredstava sa specifikacijom ukupnih troškova, dok DIK nije utvrdila način i vršila kontrolu upotrebe sredstava koje je uplaćivala opštinskim izbornim komisijama, što nije u skladu sa čl. 112 Zakona o izboru odbornika i poslanika. Zahtjevi za plaćanje treba da budu ovjereni od strane službenika za ovjeravanje u skladu sa Uputstvom o radu Državnog trezora na osnovu dokumentacije koja sadrži podatke na osnovu kojih se može uvjeriti da su iznosi i obračuni tačni. Državna revizorska institucija preporučuje DIK-u da sprovodi kontrolne aktivnosti i razdvoji odgovornosti kojima se sprečava da jedno lice istovremeno bude odgovorno za odobravanje, ovlašćivanje, izvršenje, evidentiranje ili kontrolu.

Državna izborna komisija treba da, prilikom planiranja i realizacije nabavki,  kao izuzetak od primjene Zakona o javnim nabavkama tretira predmete javne nabavke u skladu sa čl. 14 Zakona o javnim nabavkama, vodeći računa o načelima javnih nabavki - konkurentnosti i transparentnosti. Ministarstvo finansija, Zaštitnik imovinsko pravnih odnosa i Državna izborna komisija treba da obezbijede da se postupa po pravosnažnim i izvršnim odlukama nadležnih sudova i drugih organa i tako izbjegne neekonomično trošenje budžetskih sredstava u postupku prinudne naplate potraživanja i obezbijede vršenje finansijske kontrole potrošnje državnog novca, na način propisan Uputstvom o radu Državnog trezora.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Državne izborne komisije za 2020.godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Državne izborne komisije za 2020. godinu