Banner

Objavljen Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Tužilaštva za 2020.godinu

Podgorica, 19.07.2021.godine -  Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Tužilaštva  za 2020.godinu.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja Tužilaštva na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i Predsjednik Senata DRI  dr Milan Dabović - član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Tužilaštva  i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja Tužilaštva  za 2020.godinu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Godišnji finansijski izvještaj Tužilaštva za 2020. godinu, nije u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Revizijom je utvrđeno da Tužilaštvo nije shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, izvršilo evidentiranje i plaćanje izdataka sa odgovarajućih pozicija u ukupnom  iznosu od 30.540,38€ (od kojih se iznos od 24.570,00€  odnosi na plaćanje  jednokratnih pomoći zaposlenima), kao i da je izvršilo isplate naknada po osnovu ugovora o dopunskom radu u ukupnom iznosu od 32.472,30€, na osnovu nepotpune dokumentacije. Takođe, isto nije u poslovnim knjigama evidentiralo i u Izvještaju o neizmirenim obavezama (Obrazac 5) za 2020.godine iskazalo obaveze po osnovu posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 6.029,40€, koje je bilo dužno da obračuna prilikom isplate zarada za mjesece novembar i decembar 2020.godine.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da Tužilaštvo  nije  finansijske transakcije i druge aktivnosti u svim materijalnim aspektima uskladio sa zakonima i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Revizijom su utvrđene neusklađenosti poslovanja Tužilaštva  sa: Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o radu, Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Uredbom o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru, Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Uredbom o naknadi troškova u sudskom postupku, Uredbom o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore, Pravilnikom o načinu uspostavljanja i unapređenja upravljanja i kontrola u javnom sektoru, Pravilnikom o razvrstavanju materijalne i nematerijalne imovine po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Uputstvom o radu Državnog trezora, Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini, Uputstvom o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja, Odlukom o specijalnom dodatku.

Zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje predmetne revizije, se saglasio da se konačni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Tužilaštva za 2020.godinu, dostavi Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, na upoznavanje.

Konačan Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Tužilaštva za 2020.godinu, Izjašnjenje subjekta revizije  na Preliminarni Izvještaj, kao i odgovor DRI na Izjašnjenje su objavljeni na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Tužilaštva za 2020. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Tužilaštva za 2020. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Tužilaštva za 2020. godinu