Banner

Održan online sastanak sa članovima Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)

Podgorica, 08.jul 2021. godine -  U okviru misije Međunarodnog monetarnog fonda, održan je online sastanak sa predstavnicima Državne revizorske institucije povodom ocjene Upravljanja javnim investicijama.

Cilj sastanka je bio identifikovati potencijalne oblasti za unapređenje, kao i proces revizije kapitalnih projekata u Crnoj Gori. Predstavnike MMF-a je interesovalo kako se vrši izbor projekata za reviziju, da li se vrši ex post revizija projekata, da li se i koliko često radi realokacija sredstava, te da li u slučaju kašnjenja projekata nadležne Uprave informišu potrošačke jedinice. Predstavnike MMF-a je takođe interesovalo pitanje novih projekata odnosno da li realizacija novih projekata utiče na realizaciju postojećih, da li se kontrolišu date preporuke, kao i da li dolazi do prekoračenja odobrenih sredstava za projekat.

Predsjednik Senata, dr Milan Dabović upoznao je predstavnike MMF-a sa procesom revizije koji sprovodi Državna revizorska institucija prilikom revidiranja kapitalnog budžeta, da se pažnja posvećuje finansijskom aspektu revizije, kao i sa iskustvima u reviziji povodom kapitalnog budžeta, posebno sa datim preporukama. Predsjednik Senata posebno je ukazao da je Državna revizorska institucija, prepoznajući značaj kapitalnog budžeta kao i efekte javnih investicija koje imaju za budžet, donošenjem novog  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji  radnih mjesta formirala Odjeljenje za reviziju kapitalnog budžeta i transfere institucijama, pojedincima i nevladinom javnom sektoru, koje će pokušati da razvije metodologiju za ex ante ocjenu investicionih projekata.

Posebnu pažnju izazvao je projekat „Auto put Bar – Boljare“. S tim u vezi, predstavnicima MMF-a je ukazano da se on prati iz godine u godinu, i da u Izvještaju o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta je segment posvećen njemu.

Predmet interesovanja predstavnika MMF-a je takođe bilo poštovanje fiskalnih pravila, kao i razlozi koji dovode do njihovog kršenja. Predsjednik Senata, dr Milan Dabović je u okviru ove sesije, upoznao predstavnike MMF-a sa obavezom DRI da vrši ocjenu kriterijuma fiskalne odgovornosti i zakonskim rešenjima koje se odnose na fiskalnu politiku i  odogovornost. Poseban fokus bio je na indikatorima, njihovoj realizaciji odnosno ispunjenosti, te dosadašnjem iskustvu i preporukama za prevazilaženje problema.

Sastanku su prisustvovali u ime DRI: dr Milan Dabović – predsjednik Senata, Mihaela Popović – državna revizorka – načelnica u sektoru I i Špiro Mijović – državni revizor – rukovodilac Odjeljenja za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti i u ime tima MMF-a, eksperti iz oblasti upravljanja javnim finansijama: Arturo Navarro, šef Misije, Eduardo Aldunate Riedemann, zadužen za strukturne projekte, Mary Betley, zadužena za upravljanje javnim finansijama, Milan Lakićević, predstavnik Svjetske banke, Willie Du Preez, zadužen za upravljanje projektima i njihovu realizaciju i Bojan Pogačar, savjetnik za Zapadni Balkan.