Banner

Održane obuke u organizaciji Savjeta Evrope za revizore i poslanike Skupštine Crne Gore o jednostavnom i ciljanom izvještavanju o potencijalnim prevarama i korupciji otkrivenim revizijom

Podgorica, 1. jul 2021. godine - U organizaciji Savjeta Evrope, u okviru realizacije druge faze Projekta Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku, organizovana je obuka, 29. juna za revizore o jednostavnom i ciljanom izvještavanju o potencijalnim prevarama i korupciji otkrivenim revizijom, kao i obuka, 30. juna za poslanike Skupštine Crne Gore i DRI o korišćenju kontrolne funkcije parlamenta u vezi sa potencijalnim lošim upravljanjem javnim sredstvima.

U uvodnom dijelu prvog dana obuke učesnicima su se obratili: Evgenia Giakoumopoulou, šefica programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, senator DRI Nikola N. Kovačević zajedno sa ekspertima Savjeta Evrope, Miroslavom Milenović i Balasz Densom. Senator Kovačević je ocijenio da izvještavanje i komunikacija zahtjeva posebnu pažnju zbog osjetljivosti prirode nalaza sa potencijalnom sumnjom na prevaru i korupciju i da takve nalaze treba približiti zainteresovanoj javnosti.


Tokom prvog dana obuke, eksperti Savjeta Evrope su prezentovali revizorima nacrt Smjernica za predstavljanje široj javnosti nalaza sa potencijalnim prevarama i korupcijom. Svrha ovih Smjernica ste pružanje podrške DRI o pojednostavljenom predstavljanju nalaza i preporuka određenim zainteresovanim grupama sa sumnjama na prevaru i korupciju.


U uvodnom dijelu drugog dana obuke za poslanike Skupštine i DRI, učesnicima su se obratili: Evgenia Giakoumopoulou, šefica programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, senator DRI Zoran Jelić, Daliborka Pejović, predsjednica Odbora za antikorupciju i Dejan Đurović, član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet. Senator Zoran Jelić je tokom uvodnog izlaganja istakao da je prepoznavanje crvenih zastavica ključno za uspjeh otkrivanja i sprečavanja prevare i korupcije. „Revizorski izvještaji, koji sadrže crvene zastavice kao upozoravajuće znakove za moguću prevaru ili korupciju treba da posluže parlamentima da otkriju odstupanja i kršenje principa zakonitosti kako bi se obezbijedilo preduzimanje blagovremenih i relevantnih korektivnih mjera, izjavio je senator Jelić.


Tokom obuke učesnici su bili u prilici da se, kroz prezentacije eksperata Savjeta upoznaju sa: međunarodnim standardima i principima za komunikaciju između vrhovnih revizorskih institucija i parlamenta; prepoznavanjem i razumijevanjem crvenih zastavica (nalaza koji potencijalno ukazuju na postojanje prevare i korupcije) u izvještajima DRI;  ulogom Skupštine u izvršavanju preporuka DRI kroz formalne mehanizme djelovanja na osnovu crvenih zastavica u izvještaju DRI, kao i prezentacijom crvenih zastavica na konkretnom primjeru revizorskog izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „13. jul Plantaže“ Podgorica za 2018. godinu.