Baner

Uvodni sastanak povodom sprovođenja kooperativne revizije EUROSAI radne grupe za reviziju opština - "Sopstveni prihodi opština za pružanje kvalitetnih usluga građanima tokom pandemije"

Podgorica, 10. jun 2021. godine - Predstavnici Državne revizorske institucije su učestvovali na uvodnom sastanku povodom sprovođenja kooperativne revizije EUROSAI radne grupe za reviziju opština na temu "Sopstveni prihodi opština za pružanje kvalitetnih usluga građanima tokom pandemije".

Državna revizorska institucija učestvuje u sprovođenju kooperativne revizije u okviru EUROSAI Radne grupe za reviziju opština (EUROSAI TFMA) na temu ”Sopstveni prihodi opština za pružanje kvalitetnih usluga građanima tokom pandemije” zajedno sa još pet vrhovnih revizorskih institucija iz Albanije, Rumunije, Poljske, Turske, Slovačke i Sjeverne Makedonije.

Na uvodnom sastanku se prezentovao Zajednički okvir revizije, koji će predstavljati plan kooperativne revizije sa identifikovanim potencijalnim oblastima i rizicima revizije. U skladu sa međunarodnim revizorskim standardima vrhovnih revizorskih institucija, učesnici kooperative revizije potpisaće Sporazum o saradnji.

Delegacija DRI u sastavu državni revizor – načelnik u sektoru V, Vladan Perović, državni revizori – rukovodioci Odeljenja, Mićun Vlahović, Sonja Raičković i Željko Nedović, državna revizorka Suzana Tot i Marija Žugić, državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za međunarodnu saradnju, reviziju EU fondova, standarde, strateški razvoj i odnose sa Skupštinom, Vladom i javnošću su na ovom sastanku prezentovali osnovne informacije o organizaciji i ovlašćenjima lokalne samouprave u Crnoj Gori, udjelu sopstvenih prihoda opština u ukupnim prihodima kao i o preliminarnim aktivnostima u vezi sa kooperativnom revizijom.