Baner

Objavljen Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2020. godinu

Podgorica, 03. jun 2021.godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2020.godinu

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, nadležni kolegijum Državne revizorske institucije u sastavu Nikola N. Kovačević (Senator – Rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (Predsjednik Senata – član Kolegijuma), izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2020. godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Zavod za zapošljavanje Crne Gore u Izvještaju o neizmirenim obavezama (obrazac 5) nije iskazao obaveze sa stanjem na dan 31.12.2019. godine po osnovu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje na novčane naknade nezaposlenim licima za 12/2019.godine u iznosu od 54.255,60€, kao ni obaveze sa stanjem na dan 31.12.2020.godine po osnovu  subvencija za zapošljavanje lica sa invaliditetom u iznosu od 10.140,55€. Takođe, isti je izvršio isplate izdataka po osnovu subvencija zarada lica sa invaliditetom u iznosu od 211.395,75€, učešća u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) lica sa invaliditetom u iznosu od 15.425,04€ i ugovorenih isplata izvođačima za realizaciju programa u iznosu od 18.854,53€ na osnovu nepotpune i neadekvatne dokumentacije,  dok za isplate izdataka u iznosu od 18.117,45€ nije prezentirao dokumentaciju za pravdanje istih.

Revizijom pravilnosti su utvrđene neusklađenosti poslovanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore  sa sljedećim zakonima i propisima: Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o radu, Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o državnoj imovini, Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnikom o razvrstavanju materijalne i nematerijalne imovine po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije, Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na subvencije, Uputstvom o radu Državnog trezora, Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini, Uputstvom o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja, Priručnikom o načinu realizacije programa osposobljavanja za samostalan rad, Priručnikom o načinu realizacije programa osposobljavanja za rad kod poslodavca, Priručnikom o načinu realizacije programa javnog rada i Operativnim priručnikom za sprovođenje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum se saglasio da se Izvještaj dostavi Ministarstvu ekonomskog razvoja, kao nadležnom ministarstvu i Odboru za rad, zdravstvo i socijalno staranje, na upoznavanje.

Konačni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti  Zavoda za zapošljavanje Crne Gore  za 2020. godinu, Izjašnjenje subjekta revizije  na Preliminarni Izvještaj, kao i odgovor nadležnog Kolegijuma na Izjašnjenje su objavljeni na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2020. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2020. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2020. godinu