Baner

Uprava policije dostavila DRI Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Završnog računa budžeta Uprave policije za 2019. godinu

Podgorica, 31. maj 2021.godine – U skladu sa Zaključcima Odbora za bezbjednost Skupštine Crne Gore, od 07.05.2021. godine, a u vezi sa realizacijom preporuka datih od strane DRI u Izvještaju o reviziji Završnog računa budžeta Uprave policije za 2019. godinu, DRI obavještava javnost da je Uprava policije blagovremeno, dana 31. maja t.g. dostavila Izvještaj o realizaciji preporuka Državne revizorske institucije,  datih od strane  DRI u Izvještaju o reviziji Završnog računa budžeta Uprave policije za 2019. godinu.

Uprava policija je obavijestila DRI da je Izvještaj o realizaciji preporuka dostavila  i Odboru Skupštine Crne Gore  za bezbjednost i odbranu. Iz  dostavljenog  Izvještaj o realizaciji preporuka se može zaključiti  da je Uprava policije realizovala određeni broj preporuka, a da  dio preporuka i dalje je u fazi realizacije.

DRI će, shodno svojim ovlašćenjima, nastaviti da prati  dalju realizaciju datih preporuka, a u skladu sa Smjernicama za izradu , praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.