Banner

Postojeći sistem regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori nije u dovoljnoj mjeri efikasan - ocjenjeno u Izvještaju o reviziji uspjeha „Efikasnost mehanizma regulacije praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha“

Podgorica, 17. maj 2021.godine – Državna revizorska institucija je sprovela reviziju uspjeha na temu „Efikasnost mehanizma regulacije praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha“.

Predmetnom revizijom je izvršena procjena aktivnosti odgovornih subjekata centralnog nivoa na uspostavljanju pravnog okvira kao preduslova za poboljšanje stanja kvaliteta vazduha i uspostavljanje odgovarajućih mehanizama za praćenje i izvještavanje o kvalitetu vazduha. Pored toga, sprovedena je i procjena aktivnosti na lokalnom nivou u usvajanju lokalnih akcionih planova o kvalitetu vazduha i njihovo uključivanje u upravljanje kvalitetom vazduha na lokalnom nivou, kako bi se smanjila emisija zagađujućih materija koje utiču na zagađenje vazduha, životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Revizijom uspjeha, DRI je obuhvatila sljedeće subjekte i to: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; Agencija za zaštitu životne sredine; Centar za ekotoksikološka ispitivanja; Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju i Lokalne samouprave Podgorica, Nikšić, Pljevlja i Bijelo Polje. Period koji je obuhvaćen ovom revizijom odnosio se na period 2017. do 2020.godine, shodno usvojenoj Nacionalnoj strategiji upravljanja kvaliteteom vazduha sa AP za period od 2017. do 2020. godine, kao i usvojenom Nacionalnom strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa AP za period 2016-2020. godine.

Državna revizorska institucija (DRI) je, nakon sprovedenog postupka revizije uspjeha, ocijenila da postojeći sistem regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori  nije u dovoljnoj mjeri efikasan. Na bazi sprovedene revizije i utvrđenog činjeničnog stanja DRI je ocijenila da je postignut visok stepen usklađenosti domaćih pravnih akata sa Direktivama EU u podsektoru kvalitet vazduha, kao i da je uspostavljanjem nove Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha poboljšan sistem praćenja kvaliteta vazduha. Poboljšanje je ostvareno ažuriranjem inventara emisije zagađujućih materija u vazduhu sa podacima za period 1990-2018. godina. Uspostavljanem aplikacije Monitoring kontrole vazduha poboljšan je sistem izvještavanja.

I pored učinjenih poboljšanja, potrebno je dalje unapređenje sistema regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha u CG. U cilju istog potrebno je donijeti novu Strategiju upravljanja kvalitetom vazduha, kao i planove kvaliteta vazduha na lokalnom nivou. Veoma je važno, kroz adekvatno održavanje mjernih stanica, obezbijediti validne podatke za izvještavanje. Potrebno je uspostaviti katastar zagađivača na centralnom i registar zagađivača vazduha na lokalnom nivou, kao i adekvatnu evidenciju rješenja i iznosa naplaćene ekološke naknade.

Revizijom uspjeha „Efikasnost mehanizma regulacije praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha“ je rukovodio nadležni Kolegijum u sastavu: dr Branislav Radulović (Rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma).

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost mehanizma regulacije praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji uspjeha "Efikasnost mehanizma regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori"