Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost upravljanja jedinstvenim registrom privrednih subjekata – CRPS“

Podgorica, 22. mart 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Efikasnost upravljanja jedinstvenim registrom privrednih subjekata – CRPS“.

Cilj revizije je bio da se utvrdi da li je Uprava prihoda odnosno tada Poreska uprava preduzela odgovarajuće mjere kako bi jedinstvena informaciona baza podataka koju vodi CRPS bila potpuna i ažurna, kao i da li se sprovode odgovarajuće kontrole koje treba da obezbijede ažurnost podataka.

Sprovedena revizija pokazala je da upravljanje jedinstvenim registrom privrednih subjekata - Centralnim registrom privrednih subjekata (CRPS) nije u dovoljnoj mjeri efikasno. Pod efikasnošću se podrazumijeva da je subjekt revizije, sa raspoloživim resursima i u okviru postojećeg zakonskog okvira upravljao jedinstvenom informacionom bazom podataka CRPS-a na način koji obezbjeđuje potpune i kvalitetne podatke o privrednim subjektima.

Zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje rad CRPS-a su definisane procedure i mehanizmi koji treba da obezbijede da svi privredni subjekti koji obavljaju privrednu djelatnost budu upisani u Registar - jedinstvenu informacionu bazu. Ova normativna rješenja međutim nijesu razrađena i dovoljno usklađena sa drugim propisima u mjeri koja bi obezbjedila adekvatan okvir za potpunu implementaciju zahtjeva koji se odnosi na obuhvat i potpunost baze podataka CRPS-a.

Projekat objedinjavanja postupaka registracije privrednih subjekata, na kojem subjekt revizije radi od 2011. godine, nije dao pune rezultate, jer objedinjena registracija nije još implementirana, što se može očekivati tek nakon realizacije novog Projekta IRMS.

Podaci o privrednim subjektima koji su evidentirani u bazi podataka CRPS-a nijesu dovoljno kvalitetni i ažurni, posebno u dijelu koji bi trebao da omogući jasnu distinkciju između aktivnih privrednih subjekata koji obavljaju privrednu djelatnost za koju su registrovani i neaktivnih subjekata koji „postoje samo na papiru“.

Na osnovu iznesenih nalaza i zaključaka, vrhovna državna revizija (DRI) je izradila preporuke čija realizacija za cilj ima doprinos uspješnijem upravljanju jedinstvenom informacionom bazom podataka CRPS-a i eliminaciji utvrđenih nepravilnosti.

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost upravljanja jedinstvenim registrom privrednih subjekata – CRPS“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost upravljanja jedinstvenim registrom privrednih subjekata-CRPS“