Baner

Održan sastanak sa članovima Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)

Podgorica, 12. mart 2021. godine -  U okviru misije Međunarodnog monetarnog fonda, održan je virtuelni sastanak sa delegacijom Državne revizorske institucije radi prikupljanja informacija potrebnih za pripremu redovne misije Međunarodnog monetarnog fonda.


Sastanku su prisustvovali predsjednik Senata DRI, dr Milan Dabović, senator Zoran Jelić, državna revizorka – načelnica u sektoru I Mihaela Popović i državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za međunarodnu saradnju, reviziju EU fondova, standarde, strateški razvoj i odnose sa Skupštinom, Vladom i javnošću Marija Žugić.

Predsjednik Senata je upoznao predstavnike MMF-a sa planovima Državne revizorske institucije u vezi sa sprovođenjem revizije troškova COVID-a, kao i sa načinom i postupkom vršenja revizije Prijedloga zakona o završnom računu budžeta države u okolnostima izazvanim pandemijom COVID 19. Senator Zoran Jelić je istakao da revizija troškova COVID 19 zahtjeva angažovanost većeg broja revizora i eksternih eksperata, i da je samim tim potrebno obezbjediti odgovarajuća sredstava u budžetu za 2021. godinu za ovu vrstu revizije. Na sastanku je takođe bila posvećana pažnja mjerama i programima Vlade Crne Gore za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa, koje se odnose na subvencionisanje zarada.

U ime tima Međunarodnog monetarnog fonda za Crnu Goru, sastanku su prisustvovali gđa Eble, Stephanie Verena šefica regionalne kancelarija MMF-a za Zapadni Balkan, g. Vincent Tang, ekonomista u Sektoru za fiskalna pitanja u MMF-u i gđa Mooi, Yen Nian, ekonomista u Sektoru za evropska pitanja u MMF-u. 

Neusklađenosti utvrđene u primjeni Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o određivanju visine troškova ishrane djece koje plaćaju roditelji u javnoj predškolskoj ustanovi odnose se na sljedeće:

-       Važećim Pravilnikom o određivanju visine troškova ishrane djece koje plaćaju roditelji u javnoj predškolskoj ustanovi (koji je donijelo Ministarstvo prosvjete i sporta)  nije uređen način utvrđivanja troškova boravka djece kao ni raspodjela sredstava ostvarenih po osnovu boravka;

-       Upravni odbor JPU Đina Vrbica Podgorica nije donio godišnji finansijski plan za 2018. godinu i 2019. godinu što nije u skladu sa Opštim Zakonom o obrazovanju i vaspitanju i Statutom JPU “Đina Vrbica”.

-       finansiranje izdataka Ustanove tokom 2018. i 2019. godine nije vršeno u potpunosti u skladu sa Opštim Zakonom o obrazovanju i vaspitanju, jer Ustanovi u punom iznosu nijesu obezbijeđena sredstva iz budžeta Crne Gore za bruto zarade i ostala lična primanja zaposlenih, tekuće investiciono održavanje, investicije u ustanovama, materijalne troškove, rashode za energiju;  

-       Odlukom Upravnog odbora JPU “Đina Vrbica“  je utvrđena visina troškova ishrane djece (za jaslice 40€ i za vrtić 39€), ali nije utvrđena visina troškova boravka djece, što nije u skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

-       Upravni odbor Ustanove nije utvrdio troškove ishrane djece prema kretanju cijena na tržištu, što nije u skladu sa čl. 2 Pravilnika o određivanju visine troškova ishrane djece koje plaćaju roditelji u javnoj predškolskoj ustanovi. Državnom revizoru nije stavljen na uvid obračun na osnovu kojeg je Odlukom Upravnog odbora iz 2015. godine utvrđena visina troškova ishrane djece u iznosu 40€ (za jaslice) i 39€ (za vrtić). Ustanova je dostavila državnom revizoru Obračun utroška namirnica po obrocima sa obračunom cijene iz 2017. godine, na osnovu kojeg  je izvedena cijena cjelodnevnog obroka cijele radne nedjelje u iznosu od 6,605€, odnosno na mjesečnom nivou 26,42€. Navedeno za posljedicu ima da roditelji za ishranu djece plaćaju značajno veći iznos nego što su stvarni troškovi Ustanove po istom osnovu, što nije u skladu sa čl. 7 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju kojim je propisano da je djelatnost ustanove neprofitabilna.

-       Ustanova nije donijela interni akt kojim je uređeno raspolaganje sopstvenim prihodima, što nije u skladu sa čl. 7 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru koji propisuje da svi bitni poslovni propisi trebaju biti regulisani internim pravilima.

Neusklađenosti utvrđene u primjeni Zakona o javnim nabavkama odnose se na sljedeće:

-       U 2018. i 2019. godini subjekt revizije nije planirao nabavke male vrijednosti, a iste je realizovao u ukupnom iznosu od 521.285,72€;

-       JPU Đina Vrbica je sprovela četiri postupka nabavki male vrijednosti za nabavku molersko-farbarskih i zanatskih radova, ukupne vrijednosti 74.696,70€, što nije bilo u skladu sa čl. 21 Zakona o javnim nabavkama. Ovim članom se propisuje da „naručilac ne smije da dijeli predmet javne nabavke koji predstavlja jedinstvenu cjelinu, sa namjerom izbjegavanja primjene ovog zakona“.

-       JPU Đina Vrbica nije dostavljala zahtjev za dostavljanje ponuda na adrese tri ponuđača tokom sprovođenja postupka nabavki malih vrijednosti tokom 2019. godine(u osam od deset postupaka obuhvaćenih uzorkom). Na ovaj način nije obezbijeđena primjena načela javnih nabavki (načelo ekonomičnosti upotrebe javnih sredstava i načelo obezbjeđivanja konkurencije).

-       JPU Đina Vrbica je sprovođenjem hitne nabavke za zakup poslovnog prostora, navodeći kao razlog  broj djece u grupama veći od propisane norme, postupio na način koji nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Broj djece u grupama veći od propisane norme može uticati negativno na uslove u kojima djeca borave, ali ne predstavlja „nepredviđeni događaj na koji naručilac nije mogao ili ne može da utiče”, pa ne predstavlja opravdan razlog za sprovođenje hitne nabavke u odnosu na čl. 29 Zakona o javnim nabavkama.

Konačan Izvještaj o reviziji JPU „Đina Vrbica“ - raspolaganje sopstvenim prihodima i javne nabavke je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.