Baner

DRI Crne Gore na Međunarodnom eSeminaru o integritetu

Podgorica, 04. mart 2021.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije su učestvovali na VIII Međunarodnom eSeminaru o integritetu u organizaciji Državne revizorske institucije Republike Mađarske.


Osmi seminar na temu integriteta posebno se fokusirao na mogućnost korišćenja vještačke inteligencije u sprječavanju korupcije i pouzdanost mjerenja korupcije. Međunarodni seminar je obuhvatao online e-kurs i online radionice. E-kurs je sadržao multimedijalne alate, testove i aktivnosti koji su omogućili raspravu u realnom vremenu tokom radionica, na kojim su učesnici imali mogućnost da predstave svoja iskustva i dobre prakse svojih VRI.  

U ime Državne revizorske institucije na seminaru su učestvovali državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za međunarodnu saradnju, reviziju EU fondova, standarde, strateški razvoj i odnose sa Skupštinom, Vladom i javnošću Marija Žugić i državna revizorka  - rukovoditeljka Odeljenja za standardizaciju, zakonodavstvo i vršenje revizije uspjeha, Svetlana Brajović, koje su nakon uspješno završene obuke i testiranja dobili sertifikate.

-       JPU Đina Vrbica je sprovela četiri postupka nabavki male vrijednosti za nabavku molersko-farbarskih i zanatskih radova, ukupne vrijednosti 74.696,70€, što nije bilo u skladu sa čl. 21 Zakona o javnim nabavkama. Ovim članom se propisuje da „naručilac ne smije da dijeli predmet javne nabavke koji predstavlja jedinstvenu cjelinu, sa namjerom izbjegavanja primjene ovog zakona“.

-       JPU Đina Vrbica nije dostavljala zahtjev za dostavljanje ponuda na adrese tri ponuđača tokom sprovođenja postupka nabavki malih vrijednosti tokom 2019. godine(u osam od deset postupaka obuhvaćenih uzorkom). Na ovaj način nije obezbijeđena primjena načela javnih nabavki (načelo ekonomičnosti upotrebe javnih sredstava i načelo obezbjeđivanja konkurencije).

-       JPU Đina Vrbica je sprovođenjem hitne nabavke za zakup poslovnog prostora, navodeći kao razlog  broj djece u grupama veći od propisane norme, postupio na način koji nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Broj djece u grupama veći od propisane norme može uticati negativno na uslove u kojima djeca borave, ali ne predstavlja „nepredviđeni događaj na koji naručilac nije mogao ili ne može da utiče”, pa ne predstavlja opravdan razlog za sprovođenje hitne nabavke u odnosu na čl. 29 Zakona o javnim nabavkama.

Konačan Izvještaj o reviziji JPU „Đina Vrbica“ - raspolaganje sopstvenim prihodima i javne nabavke je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.