Baner

Saopštenje za javnost

Podgorica, 13. februar 2021. godine – DRI, kao vrhovni organ državne revizije u Crnoj Gori, ponovo obavještava javnost, da se određena lica, koja nijesu zaposlena u DRI, potpisuju u službenoj korespodenciji kao državni revizor, na šta shodno Zakonu o DRI nemaju pravo.

DRI, pored objava u javnosti, o ovome posjeduje dokumentaciju koju je dostavilo više državnih organa, koja će biti osnov za preuzimanje radnji, shodno Zakonu o DRI i Etičkom kodeksu, prema licima koja su se nezakonito legitimisala.

U cilju pravilnog razumjevanja DRI ponavlja da, državni revizor nije „samostalna djelatnost“ i da se sa ovim zvanjem, prema trećim licima, mogu potpisivati samo lica zaposlena u DRI, koja imaju revizorsku legitimaciju i ovlašćenje DRI za vršenje revizije.

Lica koja posjeduju uvjerenje o položenom revizorskom ispitu samo su stekla uslov da budu kandidati na konkursu za izbor za državnog revizora u DRI na osnovu čl. 45 Zakona o DRI. Ista nemaju pravo da se, sa pozivom na uvjerenje o poženom ispitu, u službenoj relaciji sa trećim licima legitimišu kao državni revizori i to pretvaraju u „privatnu profesiju“ na komercijalnoj osnovi, suprotno Zakonu.

U nadi da se radi o izlovanom slučaju, cjenimo da ove nepobitne i na zakonu zasnovane činjenice nije više potrebno ponavljati i da će sva lica koja se legitimišu kao državni revizori van sistema DRI jasno shvatiti da ovim ulaze u polje nezakonitosti.

Istovremeno ukazujemo da poslove unutrašnje revizije mogu raditi samo unutrašnji revizori shodno Zakonu o sistemu unutrašnjih kontrola u javnom sektoru, o čemu je dužna da se stara odgovarajuća služba Ministarstva finansija.