Baner

Saopštenje za javnost

Podgorica, 12. februar 2021. godine – Senat DRI obavještava javnost, subjekte revizije i medije da je nakon prijave određenog broja državnih organa i institucija (Univerzitet, Fond zdravstva itd.) da se određeni broj lica, koja nijesu izabrana u zvanje državni revizor u DRI u skladu sa Zakonom, legitimiše kao državni revizor i zahtjeva dokumentaciju radi sprovodjenja postupaka revizije i da potpisuje zapisnike i vrši druge radnje sa potpisom državnog revizora da:

-       Članom 45 st. 1 i 2 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji („Službeni list RCG“, br. 28/04, 27/06, 78/06, „Službeni list CG“, br. 17/07, 73/10, 40/11, 31/14 i 70/17) propisano je da poslove revizije obavlja državni revizor koji zasniva radni odnos na osnovu javnog oglašavanja isključivo u DRI. Stavom 3 istog člana zakona propisano je da za državnog revizora može biti izabrano lice koje, pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće uslove: ima visoku stručnu spremu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen ispit za državnog revizora.

Lica koja su položila državni revizorski ispit, a nijesu svojstvo državnog revizora stekla shodno članu 45 Zakona o DRI nemaju pravo vršiti bilo koju radnju iz nadležnosti DRI, niti se potpisivati kao državni revizori, posebno ne na bazi zaključenih komercijalnih ugovora za pružanje usluga trećim licima.

U vezi sa istim svi subjekti revizije dužni su da zatraže od lica koja se legitimišu kao državni revizori pisano punomoćje koje je potpisano i ovjereno od strane DRI i za slučaj da lice ne posjeduje isto da o tome obavjeste DRI.